Чести прекъсвания и влошено качество на топлоснабдяването на клиентите на "Топлофикация - Габрово". След проверки на регулатора, преди ден дружеството подаде искане за прекратяване на издадените от регулатора лицензии за дейността "производство на електрическа и топлинна енергия" и за дейността "пренос на топлинна енергия".

Вчера кметът на Габрово Таня Христова обяви, че "Топлофикация Габрово" може да не работи през предстоящия зимен сезон. По думите й през изминалата зима габровци на практика не са имали централно отопление, защото през ден е имало аварии. Тя обясни, че въпреки множеството проверки и глоби, не е имало промяна в топлоподаването от местното дружество.

Защо "Топлофикация - Габрово" иска да спре работа?

Като мотиви за прекратяване на лицензиите е посочена техническата невъзможност на дружеството за изпълнение на лицензионната дейност. Решението за прекратяване на лицензиите е взето на проведено заседание на Съвета на директорите на "Топлофикация-Габрово" ЕАД, проведено на 2 август 2023 година.

Заявлението обаче не е основание за спиране на проверката на КЕВР в "Топлофикация - Габрово", която тече  в момента. В хода й трябва да бъдат установени фактите и обстоятелствата, които според дружеството, не му позволяват да продължи да топлоснабдява клиентите си.

Резултатите от проверката на "Топлофикация-Габрово" ЕАД ще залегнат в мотивите на предстоящото решение на регулатора.

Извънредната проверка от КЕВР в Габрово,

в началото на тази година, констатира, че честите спиранията на парното са били непланирани и се дължат на аварии.

Комисията установила, че през 2022 г. не са направени никакви инвестиции, но и в бизнес плана на дружеството не са били планирани такива.

Не е инвестирано в топлоизточника на централата, което би довело до увеличаване на ефективността на производството на топлинна и електрическа енергия и намаляване на вероятността за аварии. Налице е и сериозно неизпълнение на ремонтите на топлопреносната мрежа - само 29,5 % от планираните.

В резултат на настъпилите аварии в топлоизточника топлопреносната мрежа е останала недогрята, което е причината през периода 01.11.2022 г. - 20.01.2023 г. клиентите в Габрово да не са получавали качествена топлофикационна услуга, пише в доклада на КЕВР.

Топлофикация-София e готова да анулира изравнителните сметки, ако се наложи

Ще бъдат ли анулирани изравнителните сметки за парно и топла вода?

Очакват становище от МФ за начисляването на 9%

Друг основен фактор за честите прекъсвания на топлоподаването е недоброто състояние на топлопреносната мрежа. От регистрираните през целия период 21 прекъсвания на топлоснабдяването 16 били са в резултат на аварии по мрежата. Други 5 прекъсвания са поради повреди в топлоизточника, което е нарушило качеството на топлоснабдяването на всички клиенти. Изводът на Комисията е, че необновената топлопреносна мрежа поставя под риск сигурността и непрекъснатостта на топлоснабдяването.

Освен това КЕВР е проверила, че при всички 21 аварии топлоподаването е било възстановено за по-малко от 48 часа, което е в съответствие на изискванията. Така може да се заключи, че "Топлофикация - Габрово" ЕАД не е нарушило условията на издадената лицензия за дейността "пренос на топлинна енергия". И въпреки че не дължи според наредбите обезщетения, самата Топлофикация е предприела тази мярка и е обезщетила всички потребители с 20% за декември и 30% за януари.

На 20 март стана ясно, че експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) във Велико Търново са пломбирали котлоагрегата на въглища в габровската топлоцентрала.

"Булгаргаз" се закани да спре газа за "Топлофикация София" от 1 септември

"Булгаргаз" се закани да спре газа за "Топлофикация София" от 1 септември

Извънредна проверка на дружеството от КЕВР заради високата задлъжнялост

Kак ще се отопляват тази зима в Габрово?

За битовите потребители на Габрово, които са над 4100, е направено бързо обследване на капацитета на енергийната мрежа. Тя позволява временното решение абонатите да използват електроенергия за отопление през зимата. Именно в тази връзка е конкретната подкрепа за този отоплителен сезон. В дългосрочен план възможните технически решения са или да се продължи да се развива централно топлоподаване, или да се подменят индивидуалните абонатни станции в сградите.

Министърът на финансите Асен Василев, цитиран от БТА съобщи, че са направени изчисления, че разликата за абонатите при преминаване от парно на ток е около 1,3-1,5 млн. лева за отоплителен сезон. Тези пари ще бъдат осигурени чрез общината на битовите абонати тази зима, за да имат време да преминат на алтернативни решения, които Министерството на енергетиката разработва.

Икономист: Най-големият потребител на газ е Топлофикация София, а вторият - Нефтохим – Бургас

Икономист: Най-големият потребител на газ е Топлофикация София, а вторият - Нефтохим – Бургас

Потреблението на газ в България е толкова малко, че може да се покрие от един танкер с втечнен газ месечно

"Топлофикация - Габрово ЕАД"

е търговско дружество със сто процента частен капитал.

Дружеството е основано през 1965 година с два котела работещи на въглища и е разширявано на няколко етапа през следващите години, като до момента осигуряваше отопление на над 4000 апартамента и различни общински сгради, включително училища, детски градини, здравни центрове и други обществени сгради.

През 2005 г., след проведена приватизация в края на 2004 г., "Топлофикация - Габрово" ЕАД става частна собственост. От тогава собствеността на дружеството се е променяла няколко пъти. Към днешна дата, "Топлофикация - Габрово" ЕАД се управлява от съвет на директорите, а едноличен собственик на капитала е дружество Дарклет Лимитид.

В сметките от Топлофикация се появява сума, върху която ще се начисляват лихви

В сметките от Топлофикация се появява сума, върху която ще се начисляват лихви

Нов "стимул" да се плащат редовно сметките

Дружеството обаче се счита за свързано с бизнесмена Христо Ковачки, който чрез своята фирма "Топгруп" ЕООД го приватизира преди близо 20 години.