Българската народна банка (БНБ) обяви, че ще проведе аукцион за продажбата на съкровищни облигации на стойност 200 милиона лева с годишен лихвен процент от 1,50%.

Той е планират за 22 юли, като срокът за плащане е 24 юли. Ценните книжа ще бъдат с 20-годишен матуритет като емисията е с падеж на 21 юни 2039 година.

През миналия месец правителството пласира две емисии държавни ценни книжа на обща стойност от 300,6 милиона лева.

В съобщението на Министерство на финансите беше посочено, че е била постигната среднопретеглена доходност от 0,41% за 10,5-годишните книжа и от 1,60% за 20-годишните.

Въпросителните около новия дълг от 300 милиона лева

Въпросителните около новия дълг от 300 милиона лева

Те са много