Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ) обяви равнището на антицикличния капиталов буфер за второто тримесечие на 2023 година. Той ще остане на нивото от 1.5%, определено за първото тримесечие на същата тази година.

По правило БНБ определя тримесечните нива на въпросния буфер дванадесет месеца преди те да са влезли в сила. Целта му е да предотврати прекалено бърз ръст в кредитирането, който може да е опасен както за икономиката, така и за качеството на кредитните портфейли на банките, а от там и за тяхната стабилност. Действащият в момента антицикличен буфер е 0.5 процента, но през октомври ще се удвои и ще продължи да расте и през 2023 година.

Управителят на БНБ: Лихвеният цикъл видимо се обръща

Управителят на БНБ: Лихвеният цикъл видимо се обръща

Гуверньорът очаква банките да бъдат изправени пред ситуация на повишена динамика в рисковете

Според централната банка, тъй като стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния тренд не отразява напълно тенденциите в цикличните рискове, при оценката за нивото на антицикличния буфер се вземат под внимание и допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда.

"Кредитите за домакинства продължават да нарастват с ускорени темпове, особено в сегмента на жилищните кредити. Запазването на текущите темпове на кредитен растеж при настоящите нива на реалните лихвени проценти създава предпоставки за увеличение на задлъжнялостта, което при вече ясно очертаната тенденция към промяна на лихвения цикъл може да се отрази негативно върху способността на кредитополучателите да обслужват задълженията си и да доведе до нарастване на необслужваните кредити и обезценките при потенциално влошаване на икономическите условия", се казва в съобщението на Централната банка.

Припомня се, че в отговор на тези рискове, през 2021 г. УС на БНБ увеличи нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1.0% от 1 октомври 2022 г. и на 1.5% от 1 януари 2023 г.

Според БНБ, предвид на запазващата се висока кредитна активност и несигурността по отношение на развитието на икономическата среда, антицикличният капиталов буфер на ниво от 1.5% през второто тримесечие на 2023 г. има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките.

Няма спирачки за ръста на жилищните кредити

Няма спирачки за ръста на жилищните кредити

Въпреки бясното покачване на цените на продаваните имоти