Управителят на БНБ Димитър Радев заяви, че очаква пик на инфлацията в средата на годината и последващо намаляване. Надзорната политика ще е насочена към укрепване на потенциала на банките да поемат загуби.

Ковид кризата легитимира важна качествена промяна в позицията на банковия сектор - от източник на проблеми в миналото, във важен фактор за тяхното решаване през последните години.

Това заявява в публикацията си за последния брой на бюлетина на Асоциацията на банките в България управителят на БНБ Димитър Радев. В нея, освен че прави преглед на постигнатото от БНБ и от банковия сектор на през 2021-а, Радев коментира и предизвикателствата през 2022-а година.

БНБ обяви буфера за други системно значими банки в България

БНБ обяви буфера за други системно значими банки в България

БНБ определя всяка година кои са системно значимите банки и какъв ще е буфера за всяка една

Въпреки, че очаква икономическата ситуация през 2022-а да е по-благоприятна, гуверньорът предупреждава, че банките ще бъдат изправени пред ситуация на повишена динамика в рисковете, свързани с балансовата стойност на активи и пасиви и доходността.

"Тази динамика ще зависи основно от развитието на макроикономическите процеси в Европа и в по-глобален аспект и в очакваните промени в действията на водещите централни банки. Оттеглянето на стимулиращата парична политика, характерна за последните години, ще става видимо чрез обръщане на лихвения цикъл.

Тези процеси, които глобално ще протичат с вариращ интензитет и различни инструменти на централните банки, в голяма степен ще формират финансовите условия и в нашата страна", смята Радев.

Управителят на БНБ прогнозира, че в контекста на очертаващите се глобални макроикономически процеси, инфлацията ще продължи да бъде обект на специално внимание.

Той очаква темпът на нарастване на цените у нас през 2022г. да достигне пик на годишна база в рамките на първото полугодие, а в края на годината отново на годишна база да спадне под отчетения към декември 2021година.

"Конкретните номинални равнища на общия ценови индекс ще зависят от комбинираното влияние на анти-инфлационни и про-инфлационни фактори, включително от динамиката на цените на енергоносителите на международния пазар, както и на цените на храните", казва Радев.

Инфлацията в България удари 13-годишен връх

Инфлацията в България удари 13-годишен връх

За месец цените се покачиха с 0,9 процента

Гуверньорът подчертава значението на дебатите около приемането на бюджета за 2022-а, които трябва да дадат допълнителни индикации за развитието на макроикономическите процеси в страната.

В този смисъл, според него, важни за банковия сектор теми са: годишната и средносрочната макроикономическа рамка; равнището и управлението на дълга; политиката на доходите; както и равнището и управлението на т. нар. "условни задължения" в енергетиката, транспорта и социалното осигуряване.

"В контекста на така очертаващите се глобални и локални макроикономически процеси и все още съществуващите открити въпроси, банковият сектор ще бъде поставен пред необходимостта да балансира през 2022-а година, между възможностите за разширяване на кредитната дейност, резултат от очакваното подобряване на стопанската среда, и зоните на икономическа несигурност, произтичаща основно от развитието на инфлацията и все още непреодолените рискове, свързани с пандемията.

Основен критерий за постигането на оптимален баланс за всяка една банка ще бъде запазването и дори подобряването на качеството на активите", коментира Радев.

Управителят декларира, че от своя страна БНБ има готовност, както и досега, да приложи пълния набор от мерки, в рамките на своя мандат, за смекчаване и неутрализиране на проявлението на рискове по отношение на банките.

БНБ ограничава кредитирането заради бума на ипотечни заеми

БНБ ограничава кредитирането заради бума на ипотечни заеми

Притесненията за имотен балон растат ежедневно

Водещата цел на тези мерки е запазване и допълнително укрепване на капиталовите резерви и високия капацитет на банките за поемане на загуби от потенциално влошаване на кредитните портфейли и гарантиране запазване на стабилността на системата, включително при по-неблагоприятни от очакваните икономически и финансови развития във външната среда.

"През 2021г. БНБ на два пъти увеличи нивото на антицикличния капиталов буфер, което така ще достигне 1.5%, и потвърди нивото на буфера за системен риск в размер на 3%. БНБ ще продължи да изисква поддържане на адекватни капиталови буфери в банките срещу потенциални загуби, произтичащи от реализация на цикличен системен риск.

Този риск понастоящем произтича основно от активното жилищно кредитиране на домакинствата, както и кредитирането, обезпечено с търговско недвижимо имущество. На този етап, фокусът ще продължи да бъде върху прилагането на макропруденциални мерки, насочени към капитала на банките.

БНБ е готова при необходимост да приложи и допълнителни мерки, включително свързани с кредитирането, дефинирани по отношение на кредитополучателите", обяснява Димитър Радев.

В публикацията си гуверньорът засяга и въпросите свързани с присъединяването на България към Еврозоната. Радев твърди, че в по-стратегически план, БНБ вече мобилизира сериозни усилия в проекта за въвеждане на еврото в България. Той обаче обръща внимание на факта, че задачите по пътя към изпълнение на тази цел надхвърлят банковия сектор, но силно ще ангажират и банките.

Димитър Радев: Приемаме еврото през 2024 г.

Димитър Радев: Приемаме еврото през 2024 г.

Банковият сектор в страната е стабилен и ще остане такъв догодина, смята гуверньорът на Българската народна банка

Според него, динамиката на политическия цикъл през 2021 г. доведе до институционалноработна пауза в процеса, в национален план.

"Сега са налице всички фактори за неговото възстановяване чрез възобновяване на дейността на Координационния съвет за подготовка на България за членство в еврозоната; и институционализиране на Плана за въвеждане на еврото.

Проектът на този план, приет от Координационния съвет на 30.06.2021г., вече премина през формалната процедура на публична обществена консултация и междуведомствено съгласуване и има подкрепата на нашите външни партньори", смята Димитър Радев.

Гуверньорът заявява, че независимо от забавянето на формалния процес, БНБ остана институцията, която продължи да работи активно по всички направления, свързани с присъединяването към еврозоната, попадащи в периметъра на отговорностите ни." За тази цел създадохме необходимата вътрешна организация на работа и също установихме добра оперативна комуникация с Европейската централна банка.

Определени бяха конкретни лица и канали за партньорство от двете страни. В този смисъл, централната банка има готовност да извърши в срок огромния обем техническа работа, свързана с въвеждането на еврото, независимо от очертаващия се по-напрегнат работен график", обяснява Радев.

В заключение, управителят на БНБ заявява, че 2022г. се очертава като година на предизвикателства, но и на възможности за банковия сектор. Постигнатото през 2021г. показва че секторът се намира в силна изходна позиция да посрещне предизвикателствата и да използва по добър начин възможностите.

Управителят на БНБ се нареди сред най-успешните гуверньори в света за 2021-а

Управителят на БНБ се нареди сред най-успешните гуверньори в света за 2021-а

Димитър Радев за втори път получава най-високия рейтинг в класацията на Global Finance