По предварителните данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към юли 2017 г. да бъде положително в размер на 1 961,2 млн. лева. (2,0 % от прогнозния БВП), съобщи Министерството на финасите.

В структурно отношение салдото по националния бюджет отчита подобрение спрямо отчетеното за същия период на 2016 г., основно поради ръста на данъчните и осигурителните приходи.Салдото по сметките за средства от ЕС през настоящата година се влошава поради базов ефект в 2016 г. Той е свързан с възстановени към България грантове от ЕС в началото на 2016 г. за извършени разходи в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите за предходния програмен период 2007-2013 година.

Приходите и помощите по КФП към края на юли се очаква да бъдат в размер на 20 470,7 млн. лв. (57,8 % от годишния разчет). Изпълнението на данъчните и неданъчните приходи се очаква да бъде 59,8 % от разчета за годината, като съпоставени със същия период на предходната година нарастват с 1 237,4 млн. лв. (6,7 %). Постъпленията от помощи са по-ниски спрямо същия период на 2016 г., като изпълнението спрямо годишните разчети за 2017 г. се очаква да бъде 32,9 %.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) за полугодието се очаква да бъдат в размер на 18 509,5 млн. лв., което е 50,3 % от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 17 269,8 млн. лева.

Нарастването на разходите спрямо края на месец юли 2016 г. е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания, базов ефект при разходите за пенсии от увеличението им от юли 2016 г. и юли 2017 г., разходите за субсидии и по-високите разходи за персонал, включително и поради ръста на разходите за осигурителните вноски.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2017 г. е 13,2 млрд. лв., в т.ч. 12,2 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,0 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.