По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет към края на октомври 2015 г. се отчита излишък по консолидираната фискална програма (КФП) в размер на 63,9 млн. лв. (0,1% от прогнозния БВП). Той се формира от излишък по националния бюджет в размер на 383,4 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 319,5 млн. лева. За сравнение в края на  октомври 2014 г. бюджетното салдо по КФП бе дефицит в размер на 1 760,1 млн. лв. (2,1% от БВП), т.е. отнесено към БВП бюджетната позиция се подобрява с 2,2 процентни пункта.

На база на предварителни данни и оценки се очаква салдото по консолидираната фискална програма към 30.11.2015 г. да бъде отрицателно в размер на 457 млн. лв. (0,5% от прогнозния БВП). За сравнение за същия период на предходната година бе отчетен дефицит по КФП в размер на 1 600,7 млн. лв. (1,9% от БВП), което означава, че като относителен дял в БВП бюджетната позиция се подобрява с 1,4 процентни пункта. Само за месец ноември на месечна база се очаква дефицит в размер на около 521 млн. лв., който се дължи основно на по-високите разходи по сметките за средства от ЕС. 

Приходите и помощите по КФП към 30.11.2015 г. се очаква да бъдат в размер на 29 048,0 млн. лв. (95,7% от годишния разчет), като спрямо същия период на 2014 г. се отбелязва ръст от 8,6% (2 309,6 млн. лв.). Ръстът спрямо предходната година се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, и постъпления в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия), които нарастват съответно с 1 693,6 млн. лв. и 616,0 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към ноември 2015 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на 29 505,0 млн. лв., което е 89,9% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 28 339,1 млн. лева. Разходите през последните месеци на годината традиционно са по-високи от среднопретеглените разходи, отчетени през предходните месеци, поради сезонни фактори и концентрирането на по-голямата част от капиталовите разходи в края на годината. Най-значителен ефект през месец ноември върху нарастването на разходите оказват тези свързани с приключване на проектите, съфинансирани от ЕС за програмния период 2007-2013 г., поради изтичане на крайния срок за повечето програми - до края на 2015 година. 

Размерът на фискалния резерв към 31.10.2015 г. е 10,2 млрд. лв., в т.ч. 9,7 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,5 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.