Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към 31 октомври 2013 г. е отрицателно в размер на 443,0 млн. лв. и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 204,4 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 238,6 млн. лева. Това покзават публикуваните от министреството на финансите данни.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към края на октомври 2013 г. са в размер на 23 751,3 млн. лв., или 78,2% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на 2012 г., приходите и помощите по КФП към октомври 2013 г. бележат номинален ръст от 7,3% (1 623,9 млн. лв.).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец октомври възлиза на 18 470,6 млн. лв., което представлява 80,8% от годишните разчети.

Приходите в частта на преките данъци към 31.10.2013 г. са 3 150,1 млн. лв., или 77,8% от планираните за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 9 619,9 млн. лв., което е 80,7% от плана за годината. Приходите от ДДС за периода са 6 105,3 млн. лв., или 79,8% от годишните разчети; от акцизи - 3 370,4 млн. лв., или 81,9% от разчета за годината; от мита - 124,3 млн. лв., или 103,6% спрямо планираните за 2013 г. От данък върху застрахователните премии са постъпили 19,9 млн. лв., което представлява 70,8% от предвидените за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и други данъци по ЗКПО) са в размер на 698,5 млн. лв., което представлява 86,3% от годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски към 31.10.2013 г. са 5 002,1 млн. лв., или 82,4% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 5 280.6 млн. лв., или 70.1% от разчета за 2013 година. Спрямо същия период на 2012 г. се отчита ръст от 22.3 процента.
Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 31.10.2013 г. възлизат на 24 194,2 млн. лв., което е 75,7% от годишния разчет. Съпоставено със същия период на 2012 г. общо разходите по консолидирания бюджет са нараснали с 1 992,7 млн. лв. (9,0%). Съпоставени със същия период на предходната година се отчита ръст основно при социалните и здравноосигурителните плащания, лихвените разходи, капиталовите разходи, разходите за издръжка, разходите за частта от вноската на РБ в общия бюджет на ЕС и други.

Текущите нелихвени разходи са в размер на 19 953,5 млн. лв., капиталовите разходи възлизат на 2 790,9 млн. лв. и лихвените плащания - на 660,0 млн. лв.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31 октомври 2013 г. от централния бюджет, възлиза на 789,9 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 година за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.

Фискалният резерв към 31.10.2013 г. е в размер на 4,9 млрд. лева.