Министерството на финансите за първи път от доста време насам публикува календари на предстоящите аукциони за продажба на държавни ценни книжа (ДЦК) до края на годината.

Емисиите планирани за септември - с общ номинал 400 млн. лева и за октомври - с общ номинал от 750 млн. лева са включени в календара на предстоящите аукциони, а тези за ноември и декември - с общ номинал 900 млн. лева са записани в индикативния календар.

Министерството на финансите припомня, че съгласно Законът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. лимитът за нов държавен дълг по Закона за държавния дълг, който може да бъде поет през годината, е в размер до 10.3 млрд. лева.

Емитираният до момента дълг е в размер на 1.8 млрд. лв. под формата на ДЦК на вътрешния пазар. При това положение, ако записаните в двата календара емисии бъдат реализирани размерът на поетия от държавата нов дълг през тази година ще е 3.85 млрд. лева

"Публикуването на емисионни календари е стандартна практика сред суверенните емитенти на ДЦК, която цели предвидимост, предсказуемост и прозрачност на водената от правителствата емисионна политика, oсигурява сигурна база за инвестиционните решения и по-доброто планиране на ликвидните потоци от пазарните участници.

Календарите подлежат на периодично преразглеждане и актуализация с оглед на динамиката на пазарните условия и управлението на ликвидността на държавния бюджет", пише в съобщението на Министерството на финансите.