Министреството на финансите очаква на база на предварителни данни и оценки салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към февруари 2019 г. да бъде положително в размер на 1 498,5 млн. лв. (1,3 % от прогнозния БВП).

Приходите и помощите по КФП към края на месеца се очаква да бъдат в размер на 7 237,1 млн. лв., което е 16,5 % от годишния разчет. Спрямо февруари 2018 г. приходите по КФП нарастват с 1 024,7 млн. лв., като ръст се отчита както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС. На база на изготвените оценки данъчните приходи отчитат ръст в размер на 212,1 млн. лв., неданъчните приходи - 388,2 млн. лв., а приходите от помощи и дарения - 424,4 млн. лв.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към февруари 2019 г. са в размер на 5 738,6 млн. лв., което е 12,9 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП към февруари 2018 г. бяха в размер на 5 460,1 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 28.02.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 371,8 млн. лева.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа за  януари 2019 г. е положително в размер на 1 005,9 млн. лв. (0,9 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 944,1 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 61,7 млн. лева.