Министерството на финансите на 7 октомври 2019 г.преотвори емисия 20-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, пусната в обращение на 21.06.2019 г., с падеж 21.06.2039 година.

На проведения аукцион бяха пласирани ДЦК за 69,18 млн. лв. съвкупна номинална стойност при постигната среднопретеглена доходност в размер на 1,38 %. Общият размер на подадените поръчки достигна 132,25 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,39.

Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 170 базисни точки. Разпределението на придобитото количество ДЦК по видове инвеститори е както следва: най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 41,2 %, пенсионни и гаранционни фондове - 34 %, следвани от застрахователните дружества с 20,2 %, и други инвеститори - 4,6 %.