Данните на банковата система за петте месеца на годината отразяват негативните ефекти на икономическата криза, задълбочени от COVID-19.

Според официалната информация на БНБ в края на май 2020-а общия размер на печалбата е 476 млн. лв., или с 37.5% по-малко спрямо тази за същия период на 2019. Разходите за обезценка (провизии) са 260 млн. лв. - със 100% спрямо отчетените 130 млн. лв. към края на май 2019 г. и с 69 млн. лева повече в сравнение с април 2020-а.

И това при положение, че за май започнаха да действат облекчени надзорни правила за кредитиране и възможностите за мораториум (отсрочване на дължимите плащания) по заемите - в това число и за тези с просрочия до 60 дни. Отделно от това негативно влияние върху финансовите резултати продължава да има свиването на доходите от обичайната дейност на банките - най-вече от нетните приходи от лихви.

Според БНБ към 31 май 2020-а активите на банковата система възлизат на 114.9 млрд. лв., но също намаляват - с 932 млн. лв. (0.8%). БНБ посочва, че един от факторите за това е вливането на "Експресбанк" АД в "Банка ДСК" АД , намерило отражение в балансовите активи, пасиви и капитал.

През май намаляват позицията Пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане, най-вече поради свиването с 505 млн. лв. (17.9%) на други депозити на виждане, и позицията "Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия" с 1024 млн. лв. (67%). Дълговите ценни книжа нарастват с 375 млн. лв. (с 2.4%), най вече заради новите емисии облигации, които пусна правителството.

В структурата на балансовите активи в края на май делът на парите, паричните салда при централни банки и другите депозити на виждане е 18.5%, на портфейлите с ценни книжа - 14.1%, а на кредитите и авансите - 62.5%. В края на май размерът на ликвидния буфер е 28.6 млрд. лв., а съотношението на ликвидно покритие на банковата система възлиза на 252.3%. В сравнение с април 2020-а ликвидния буфер нараства с 600 млн. лева, но съотношението на ликвидно покритие се свива с близо 40 процентни пункта, което най-вероятно се дължи на увеличението на нетните изходящите парични потоци

При кредитите ситуацията също е минорна. В края на май 2020-а брутния им размер намалява със 166 млн. лв. (0.2%) до 66.7 млрд. лв. В това число е отчетено намаление на вземанията от фирмите (със 197 млн. лв., 0.5%), домакинствата (с 34 млн. лв., 0.1%) и на сектор държавно управление (с 10 млн. лв., 1.0%), и нарастване на тези от други финансови предприятия (със 75 млн. лв., 1.6%).

Това свиване намира отражение и в движението на лихвените проценти по кредитите, които през май не отбелязаха нарастване за нови заеми. Явно причината за това е, че такива нови заеми, при които лихвите са по високи, заради по-големите рискови надбавки, просто е нямало. Тук е важно да припомним, че заемите, които банките отпускат на гражданите и фирмите, по програмите на правителството за справяне с последствията от COVID-19 са безлихвени или нисколихвени.

Във валутната структура на кредитите и авансите в края на май позициите в левове са 60.7%, тези в евро - 35.8%, а в други валути - 3.4%.

Депозитите в банковата система на месечна база намаляват с 620 млн. лв. (0.6%) до 97.5 млрд. лв. в края на май. При ресурса от кредитни институции има спад спрямо края на април с 1.0 млрд. лв. (19.0%). Намаляват и средствата на други финансови предприятия - с 13 млн. лв. (0.4%). Увеличават се депозитите на домакинствата (със 142 млн. лв., 0.2%), на нефинансовите предприятия (с 245 млн. лв., 0.9%) и на сектор държавно управление (с 25 млн. лв., 0.8%).