"Солвей Соди" през следващата година започва строителство на нова инсталация за термична обработка на алтернативни горива. Компанията, чрез дъщерната си новосъздадена компания "Девня Енерджи", внесе писмо за инвестиционно намерение в РИОСВ - Варна за изграждане на инсталация за производство на пара, която ще използва алтернативни горива в завода си за калцинирана сода в Девня. Това стана ясно от думите на изпълнителния директор на "Солвей Соди" и генерален мениджър на Група "Солвей" за България Спирос Номикос по време на представянето на проекта.

Съоръжението ще замести сегашната инсталация за пара, която използва вносни твърди горива. Този проект е поредната стъпка в устойчивото развитие на завода за калцинирана сода, както и ще бъде една от най-големите производствени инвестиции в България за последните 20 години.

Новата инсталация в Девня ще използва алтернативни горива от предварително третирани неопасни местни отпадъци и/или биомаса, като по този начин ще замени твърдите горива с устойчиви, местни, постоянно генериращи се възобновяеми ресурси.

Ще се използват най-малко 300 000 тона депонирани отпадъци годишно, като по този начин се избягва нарастване на общинските депа в региона и свързаните с тях емисии на метан. Потенциалното използване на отпадна биомаса от местни източници ще намали допълнително емисиите и оперативните разходи на земеделските производители.

Инвестицията, която по предварителни изчисления се предвижда да бъде около 350 млн. лева, ще отговаря на най-строгите европейски стандарти за чистота на въздуха и ще допринесе за значителното намаляване на емисиите от въглероден диоксид на завода.

Очаква се и финансова подкрепа от държавата чрез субсидии, предоставени от специален европейски фонд за модернизация, като тепърва предстои процедурата да се задейства.

Изграждането на новата инсталация е важна стъпка от ангажимента на компанията за прекратяване използването на твърди горива и намаляване на въглеродните емисии, което ще спомогне за енергийната независимост на България, посочиха още от ръководството на компанията.

Плановете на "Солвей Соди" по пътя на по-чистите технологии

Как най-големият производител на калцинирана сода в Европа опазва околната среда (в България)

С вече действащия соларан парк от 4 MW инсталирана мощност в Провадия, се постигат годишни спестявания на въглероден диоксид от 6000 тона