Значението на въвеждането на чисти "зелени" технологии при производствата от всички сфери расте през последните години, и тенденцията е критериите и изискванията в тази посока да се повишават. Химическата промишленост е от жизнено важните сектори за цялата икономика, където e особено важно производствата да не замърсяват околната среда.

Производителят на калцинирана сода "Солвей Соди" е част от белгийската група Solvay, която през 1997 г. приватизира завода в Девня, в партньорство с турската "Шишеджам". Днес "Солвей Соди" е най-големият производител в Европа на синтетична калцинирана сода с капацитет от 1,5 млн. тона годишно, както е и едно от водещите индустриални предприятия в България. Продукцията на компанията, почти 90 % от която се изнася по целия свят. има широко приложение в производството на стъкло, на перилни и почистващи препарати, в металургията, силикатите, стъклените влакна и др.

"Зелени заедно"

е общ проект на Money.bg и Webcafe.bg, който обръща внимание на екологичните тенденции - както в ежедневието на всеки от нас, така и в бизнеса.

Научете повече тук:

zelenizaedno.bg

Компанията активно работи за осъществяване на "зелените" цели на ЕС. Наскоро "Солвей Соди" представи Пътната си карта за декарбонизация до 2025 г. Тя включва няколко мащабни проекта за енергиен преход, първият от които е за адаптиране на един от съществуващите котли към ТЕЦ на завода за увеличаване на комбинираното изгаряне на използваната биомаса, от която се получава "зелена" енергия. Чрез захранване на котела с 30% биомаса, емисиите на въглероден диоксид, свързани с дейностите по производство на пара и електроенергия, ще бъдат намалени с 20%.

Биомасата ще е от различен произход, включително местни пелети от отпадъци от слънчоглед. Предвижда се котелът да влезе в експлоатация през ноември тази година.

Проектът е първият важен етап от прехода на компанията от използване на изкопаеми горива към по-устойчива и чиста енергия. Той е в пълно съответствие с амбициозната програма на Група Солвей за екологична и социална отговорност "Един Солвей/Една Планета", чиято цел е достигане на въглеродна неутралност до 2050 г., напомнят от компанията.

Посочената инвестиция надгражда обявените през 2020 г. планове на заводите за калцинирана сода на Група Солвей в Райнберг, Германия, да стане първата в света инсталация за производство на калцинирана сода, захранвана предимно от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), и Домбал, Франция, който - първи по рода си в страната - ще премине към използване на 100% алтернативно гориво от битови отпадъци, с цел намаляване на въглеродните емисии. Тези три проекта в три държави, ще намалят емисиите на Групата в световен мащаб с 8% до 2025 година.

Снимка 576202

Източник: Солвей Соди

Други от планирани проекти, свързани с енергийния преход на компанията към "зелени" технологии, включват оползотворяване на отпадъците и реализиране на проект за процесна иновация.

Всички тези проекти ще намалят общите емисии на въглероден диоксид с около 40% до 2026 г. и ще запазят конкурентоспособността на най-големия производител на Група Солвей в Европа - заводът за калцинирана сода в Девня, посочват от компанията.

Чрез тези инвестиции Група Солвей показва ангажимент за постепенно (преди 2030 г.) прекратяване използването на твърди изкопаеми горива, за намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO2) и за укрепване на бизнеса с калцинирана сода и деривати в дългосрочен план, което в крайна сметка е в полза на клиентите на компанията.

"Пътят" към декарбонизация започна с вече реализирания и действащ соларан парк от 4 MW инсталирана мощност в Провадия. Соларният парк е разположен на площ от 7,2 хектара и е свързан към вътрешната електрическа мрежа на "Провадсол", дъщерна компания на "Солвей Соди", с фиксирана цена на електроенергията за 15 години. Посредством соларната инсталация се постигат годишни спестявания на въглероден диоксид от 6000 тона (на база въглища).

Снимка 576200

Източник: Солвей Соди

Проектът за употребата на алтернативни горива ще се реализира на база третиране на отпадъци (неподлежащи на рециклиране и депониране) чрез термично изгаряне, въз основа на надеждна и доказана технология и използване на колкото е възможно повече местни източници на суровина. Оползотворяването на отпадъците осигурява регионално решение за тяхното управление, чрез намаляване на необходимостта от депонирането им и е в съответствие с европейските нормативни изисквания.

Основните ползи от тези проект, чийто срок за реализация е до 2025 г., могат да се разглеждат и в още няколко посоки. Съществен е фактът, че ще се използват наличните общински твърди отпадъци от 9 области в качеството им на енергоносители, като за целта се направят и необходимите инвестиции. Това ще допринесе за развитие на бизнеса около управлението на отпадъците в съответните общини и ще окаже подкрепа при изпълнението на българските цели в областта на управление на отпадъците и развитие на кръговата икономика.

Инвестициите, които ще бъдат вложени за осъществяване на "зелените проекти" на "Солвей Соди" до 2025 г. ще бъдат значителни и се доближават до инвестициите, направени за увеличаване на капацитета и модернизиране на производството, казаха от компанията за Money.bg. Отделно обаче, ще бъдат необходими и сериозни субсидии и безвъзмездни средства, за да бъде подпомогната компанията да инвестира в декарбонизация.

Същевременно обаче, стойността на произведената продукция няма да бъде директно засегната от инвестициите в проекти за "енергиен преход". "Цената на енергийните продукти, включени в производството естествено влияе на разхода за крайния продукт, но, в този случай, намалението на разхода за въглеродни квоти би способствало за компенсиране на част от стойността на инвестициите", отбелязват от "Солвей Соди".

Иновативните решения на компанията допринасят за по-безопасни, по-чисти и по-устойчиви продукти, в бизнес, носещ стойност за хората в един по-добър свят, обобщават от "Солвей Соди".

"Зелени заедно" показва добрите примери и важните съвети - всичко, което трябва да знаем по пътя към по-природосъобразно съществуване, работа и правене на бизнес. Проектът се осъществява с подкрепата на ProCredit Bank, LIDL, училище "Дени Дидро", Zagorka, Сердика Център, Cargotec, RÖFIX, Solvay Sodi, Insaoil.