През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата в България e 915 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2015 г. с 4.7%, показват предварителните данни на Националния статистически институт

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2015 г. е 902 лв., за ноември - 905 лв., и за декември - 937 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са „Образование” - със 17.5%, „Операции с недвижими имоти” - с 6.9%,  и „Финансови и застрахователни дейности”- с 6.8%.  

През четвъртото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.0% спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. 

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2015 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения” - 2 049 лева
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 622 лева
  • „Финансови и застрахователни дейности” - 1 620 лева.

Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство” - 575 лева
  • „Други дейности” - 636 лева
  • „Административни и спомагателни дейности” - 697 лева. 

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2015 г. в обществения сектор нараства с 5.4%, а в частния сектор - с 9.2%. 

По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2015 г. намаляват с 50.8 хил., или с 2.2% спрямо края на септември 2015 г., като достигат 2.22 милиона. Спрямо края на третото тримесечие на 2015 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 15.1%, „Селско, горско и рибно стопанство” - с 11.2%, и „Административни и спомагателни дейности” - с 6.5%. 

Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 0.8%,  и „Образование“ - с 0.6%.