Софийската компания "Айбилд" промени банката довереник по своята емисия облигаци, стаан ясно от съобщение на БФБ.

Според представеното на борсата копие от новационно споразумение, вписано към учредената договорна ипотека, задълженията на Айбилд АД-София като емитент на емисия облигации към ТБ Инвестбанк АД като банка довереник се погасяват и същите стават дължими към ТБ Алианц България АД в качеството и на банка довереник.

Сключеният договор за изпълнение функциите на новата банка довереник е от 10.08.2006 год., като условията по него не променят задълженията за плащане по облигационния заем към облигационерите.

В последния борсов ден от изминалта седмица (15 септември) облигациите на Айбилд записаха ръст от 1.2% покачвайки се до нивото от 1028.11 лв. за един лот (1000 бр.).