До изтичането на крайния срок – 14.00 часа на 16 юни 2011г. - 5 фирми са подали оферти за участие в конкурса за избор на инвестиционен посредник за продажбата на два пакета - 63 624 акции, представляващи 33% от капитала на “ЧЕЗ Разпределение България” АД, София и 1 650 акции, представляващи 33% от капитала на “ЧЕЗ Електро България” АД, София.

Това са:

“Централна кооперативна банка” АД
“Първа финансова брокерска къща” ООД
“Булброкърс” ЕАД
“Капман” АД
“Обединена българска банка” АД

Предстои разглеждане на подадените предложения от конкурсната комисия, като те ще се оценяват по следните критерии:

- размер на възнаграждението за успех при успешно приключила продажба на продаваните акции;
- общ оборот на успешно реализираните от ИП сделки при първично предлагане на пакети акции, извършени на борсата за периода 2006г-2010г.;
- общ оборот на успешно реализираните от ИП сделки при вторично предлагане на пакети акции, извършени на борсата за периода 2006г-2010г.;
- общо оборот на успешно реализираните от ИП сделки при увеличение на капитала с права, извършени на борсата за периода 2006г-2010г.;
- оборот на успешно реализираните от ИП сделки, извършени от кандидата на “Приватизационен пазар” на БФБ за периода 1999-2005г.