През ноември подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и търговията на дребно, докато в сектора на услугите запазва равнището си от октомври. Единствено в строителството показателят се понижава, показват регулярните Бизнес анкети на Националния статистически институт.

Общият показател за бизнес климата през месеца остава приблизително на нивото си от предходния месец октомври.

Факторът, затрудняващ в най-голяма степен предприятията, продължава да бъде несигурната икономическа среда, следван от недостига на работна сила.

По отношение на продажните цени мениджърите прогнозират запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Промишленост. Показателят "бизнес климат в промишлеността" се повишава с 1.2 пункта в резултат на оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно настоящата производствена активност се оценява като леко намалена, докато прогнозите за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни.

Строителство. Бизнес климатът в сектора отчита влошаване с 2.7 пункта, което се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение се наблюдава известно подобрение на настоящата строителна активност, но прогнозите им за следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Търговия на дребно. Показателят "бизнес климат в търговията на дребно" се увеличава с 1.0 пункт в сравнение с октомври в резултат на подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им за обема на продажбите през следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-резервирани спрямо предходния месец.

Услуги. През ноември бизнес климатът в сектора запазва нивото си от октомври. Балансовият показател за настоящото бизнес състояние на предприятията намалява с 1.6 пункта поради изместване на оценките на мениджърите към по-умерените мнения. В прогнозите си за развитието на бизнеса през следващите шест месеца обаче те са оптимисти, като и очакванията им за търсенето на услуги през следващите три месеца са благоприятни.