По предварителни данни на Националния статистически институт през юни индексът на промишленото производство нараства с 1% в сравнение с май 2018 година.

През юни промишленото производство е регистриран ръст от 3.6% спрямо съответния месец на 2017 година.

Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 18.4%, и в преработващата промишленост - с 0.5%, а намаление е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.3%.

На годишна база ръст на промишленото производство е отчетен в добивната промишленост - с 8.3%, и в преработващата промишленост - с 3.8%, а спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 4.6%.

Продукцията в сектор "Строителство" през юни е с 0.7% под равнището от предходния месец, показват данните на НСИ. Тя намалява с 2.9%. в сравнение със същия месец на 2017 година.

През юни продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 0.8%, а от сградното строителство - с 0.6%.

Понижението на строителната продукция на годишна база през юни се определя от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, където спадът е с 4.0%, а при сградното строителство - с 2.1% .

По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през юни оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени нараства с 0.4% спрямо предходния месец.

През юни оборотът в търговията на дребно бележи ръст от 6.1% в сравнение със същия месец на предходната година.

Наблюдава се по-значително увеличение на оборота спрямо предходния месец при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 2.9%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 2.0%. Намаление е отбелязано при: търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 2.6%, търговията на дребно с разнообразни стоки - с 0.5%, и търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 0.4%.

През юни в сравнение със същия месец на 2017 г. оборотът нараства при: търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 15.6%, търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 11.3%, търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 6.5%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 4.5%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 2.8%.

По-значителен спад е регистриран при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 2.3%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.7%.