Позитивното отношение на българите към предприемачеството през 2016 г. се е увеличило значително спрямо миналата година, но то все още остава по-ниско от средното в глобален мащаб, сочи европейски доклад на Amway за предприемачеството (AGER), изготвен съвместно с Техническия университет в Мюнхен.

Данните от индекса за предприемачески дух (AESI) през 2016 г. показват, че само 34% от анкетираните у нас имат желание да станат предприемачи, а 20 % са убедени, че притежават качествата да създадат бизнес. 59% от българите имат позитивна нагласа съм предприемачеството, което е увеличение с 5% в сравнение с 2015.

Една четвърт от българите споделят мнението, че не биха се отказали от намерението си да започнат собствен бизнес, ако семейството и приятелите им се опитат да ги разубедят, сочи докладът на Amway, цитиран от TechNews.bg .

"Нарастването на дела на българите, които биха започнали собствен бизнес, е много добър знак, че обществото се консолидира от икономическа гледна точка. Българите приемат с охота новите идеи и подхождат с голям ентусиазъм към доказване на личните си качества", коментира изпълнителният директор на Amway за Румъния, България и Гърция Йоана Еначе.

Предприемаческият потенциал на българите, дефиниран като сбора от всички, които отговарят "Мога да си представя, че стартирам собствен бизнес", не се е променил от 2015 г. насам, но все още нивото му е много по-ниско в сравнение с осреднените показатели в световен мащаб. През 2016 г. 24% от отговорилите в България могат да си представят, че стартират собствен бизнес, докато осреднените данни за Европа сочат 39%.

Българите показват по-скоро ниско ниво на увереност по отношение на търсене и намиране на свои клиенти в качеството си на предприемачи - твърдят го 31% от запитаните. От тях 43% са на възраст под 35 г., а 37% са между 35 и 49 г. Отговорилите с висше образование се чувстват по-комфортно с намирането на клиенти спрямо онези, които не са завършили университет.

През последните 10 години климатът за развитие на предприемачеството се е подобрил значително, но все още съществуват големи предизвикателства пред започването на бизнес в страната", коментира Десислава Йорданова, академичен съветник на AGER за България.

Например, все още е трудно да се намери начален капитал за стартиращ бизнес. Има недостиг на образователни програми по предприемачество и нужда да се показват позитивни примери на успели предприемачи, които не просто са постигнали успех, а и спазват законите и играят по правилата.

В същото време в медиите се тиражират предимно негативните примери за предприемачи - онези, които не уважават правилата и чиито пример влияе негативно върху отношението към предприемачеството от страна на населението.

По отношение на личната мотивация за стартиране на собствен бизнес най-важните аспекти за българите са "независимостта от работодател, възможността сам да съм си шеф" и "възможност за допълнителен доход" (28%). Това са били основните мотиви и миналата година.