Делът на наетите висшисти, които през първите пет години след завършването си работят на позиция, за която се изисква висше образование, нараства до над 59% през 2023 г., за сравнение през миналата година това число е било 54% и 46% през 2014 г.

Трите професионални направления с най-много действащи студенти през 2023 година са "Икономика" с 24 906 души, "Педагогика" (16 900) и "Медицина" (12 660). Най-малко студенти се обучават в направление "Теория на изкуствата" - 48. Това показват данни на Рейтинговата система на висшите училища в България през 2023 година.

По-интересно е обаче кои са професионалните направления, които осигуряват най-малка реализация по специалността.

Иначе казано това са специалности, които не гарантират професионална реализация. В няколко професионални направления се забелязва тенденция процентът на работещите на позиция, изискваща висше образование или заемащи длъжност по призвание да е доста малък.

Така стоят нещата при професионално направление "Туризъм" например. Едва 25,8% от завършите работят на позиция, за която се иска диплома за висше образование или заемат длъжност в специалността си.

Сходни са данни и за направленията "Хранителни технологии" и "Изобразително изкуство", със съответно 29,4% и 31,2%.

Впечатление прави, че дори и при по-специализираните направления, като "Транспорт, корабоплаване и авиация" процентът на завършилите през последните пет години, работещи на места, за които не се изисква диплома или не по специалността, е голям - над 40 на сто от тях.

Какво работят тези, които не са заети в ресора си?

Едно от най-често срещаните работни места, в което са заети хора, които не работят по специалността се е това на продавач. Данните на Рейтинговата система сочат, че завършилите "Туризъм" често стават продавачи. Този дял е близо 10%. 

Продавач в разбирането на рейтинговата системата всъщност може да значи много неща - от продавачи на павилион, касиери, супервайзъри, на бензиностанции и собственици на малки магазини, до продавачи в кол центрове. 

Още по-голям е процентът на реализиралите се в сферата на административния персонал по обслужване на клиенти или 12,6%. Като цяло "Туризмът" е професионалното направление, в което се наблюдава най-малка реализация по специалност, сочат данните за 2023-а година.

Изглежда и тези, които завършват по направление "Хранителни технологии" често се оказват работещи в друг ресор, макар че това направление може да се сметне за по-специализирано. Над 10 на сто от завършилите през последните пет години работят като продавачи. Интересно е, че над 7% работят в производството на храни, облекло, дървени изделия и други.

Сред по-често срещаните работни места при тези, завършили "Изобразително изкуство" през последните пет години, са специалисти по природни и технически науки - цели 20 на сто, преподаватели - 8% и продавачи - около 8 на сто. Самоосигуряващите се са 8 на сто.

По кои направления нараства държавният прием на студенти

По кои направления нараства държавният прием на студенти

Държавата ще субсидира обучението на 41 223 студенти, отпускат се средства и за научни публикации

Едно по-интересно професионално направление, в което голяма част от завършилите не успяват да се реализират по специалността е "Материали и материалознание". Според ХТМУ специалността подготвя инженерни кадри в областта на получаването на традиционните инженерни материали и на нови материали за специални приложения в оптиката, електрониката, автомобилостроенето, енергетиката, машиностроенето, химическата промишленост, медицината. Едва 34% от завършилите през последните пет години работят на позиция, изискваща висше образование или заемат длъжност по призвание.

Ако направим справка за малко по-специализирани направления като "Животновъдство", виждаме, че само 8% от завършилите през последните пет години работят като земеделски производители.

Доста голям процент (около 30%) от хората, които са завършили философия през последните пет години "Философия", работят като преподаватели. Но и над 8% от завършилите това работят като продавачи. В направление "Администрация и управление" също над 7% от завършилите работят като продавачи. 

Над 2 000 от завършилите "Икономика" у нас през последните пет години също са заети като продавач-консултанти, касиери и др.

Петте най-доходоносни специалности в българските университети

Петте най-доходоносни специалности в българските университети

В кои висши училища се дипломират най-високоплатените студенти?

На другия полюс - където реализацията по специалност е почти на 100% е професионално направление "Военно дело", където 98,2% от завършилите са заети на държавни длъжности, която не е изненада. В топ 5 на най-често срещаните професии и длъжности на завършилите това са ИТ специалисти, металурзи и административен персонал.

Такива или подобни са цифрите при направления като "Медицина", "Фармация", при стоматолозите и при специалистите от направление "Здравни грижи".