Европейската комисия намали очакванията си за ръста на българската икономика през 2018 г. от 3,8 на 3,5 процента заради по-слабия износ.

Очакванията за инфлацията се повишават от 2% на 2.6% в резултат на повишените енергийни цени, като се очаква инфлацията да се понижи до 2% през 2019 и 1.8% през 2020. Брутният вътрешен продукт се очаква да продължи да расте стабилно през 2019 и 2020, съответно с 3.7% и 3.6%.

Растежът и през тази година е движен от силно вътрешно търсене, което е подкрепено от доброто развитие на пазара на труда, ръстът на реалния разполагаем доходи и повишеното настроение сред потребителите.

И частните, и публичните инвестиции остават силни.

Ръстът на износа през 2017 г. бе коригиран надолу. Това, заедно с някои еднократни събития и спад на износа към Турция, довежда до цялостно забавяне през 2018 г.

В същото време силното вътрешно търсене ще запази ръстът на вноса над този на износа, което ще допринесе за негативна роля в ръста на БВП.

През 2019 и 2020 г. реалният ръст на БВП се очаква да се ускори слабо до 3,7 процента и 3,6 процента, съответно. ЕК очаква вътрешното търсене да остане основният двигател на растежа и през двете години.

През 2019 г. потреблението се очаква да се забърза заради ръста на заплатите в публичния сектор. Увереността на потребителите и увеличението на реалния разполагаем доход ще продължи да подкрепя потреблението.

Рисковете засягат вътрешното търсене, което може да бъде намалено заради политически и икономически проблеми в някои от големите търговски партньори.

Очаква се растежът в еврозоната да намалее от най-високата си за период от 10 години стойност от 2,4 % през 2017 г., на 2,1 % през 2018 г., преди да падне допълнително на 1,9 % през 2019 г. и 1,7 % през 2020 г. Същото развитие се очаква и за ЕС-27 — прогнозите сочат, че растежът ще бъде 2,2 % през 2018 г., 2,0 % през 2019 г. и 1,9 % през 2020 г.

Прогнозите са изготвени в контекста на голяма несигурност и съществуват много взаимосвързани рискове от влошаване на ситуацията. Реализирането на който и да е от тези рискове може да увеличи останалите и да засили тяхното въздействие.

Индикатори 2017 2018 2019 2020
Ръст на БВП (%, на годишна база) 3,8 3,5 3,7 3,6
Инфлация (%, на годишна база) 1,2 2,6 2,0 1,8
Безработица (%) 6,2 6,0 5,8 5,7
Баланс на публичния бюджет (% от БВП) 1,1 0,8 0,6 0,6
Публичен дълг (% от БВП) 25,6 23,3 21,3 19,5
Баланс по текущата сметка (% от БВП) 8,2 5,9 4,6 5,1

 

Министерство на финансите намали прогнозата за БВП за тази и следващата година

Министерство на финансите намали прогнозата за БВП за тази и следващата година

Ръст на заплатите от 8,4 процента през 2019 г.