През четвъртото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 29 813 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 15 243 млн. евро, като на човек от населението се падат 2 168 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.2% на БВП през четвъртото тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.8% спрямо третото тримесечие на 2018 година.

Общо за 2018 г. БВП възлиза на 107 925 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 55 181 млн. евро, като на човек се падат 7 829 евро. Българската икономика през миналата година по предварителни данни нараства в реално изражение с 3.1% спрямо 2017 година, показват данните на Националния статистически институт.

НСИ: Икономиката забави темпото до 3% през третото тримесечие

НСИ: Икономиката забави темпото до 3% през третото тримесечие

Крайното потребление е основен двигател на растежа

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност (БДС) през четвъртото тримесечие възлиза на 25 785 млн. лв. по текущи цени. Спрямо същото тримесечие на предходната година делът на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката се понижава с 0.2 процентни пункта до 3%. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2.6 процентни пункта до 23.5%. Делът на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, нараства до 73.5% при 70.7% през съответния период на предходната година.

Брутната добавена стойност за миналата година възлиза на 93 513 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 3% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2017 година. Индустриалният сектор създава 27.4% от добавената стойност на икономиката, което e намаление с 1 процентен пункт в сравнение с 2017 година. Секторът на услугите създава 68.4%, а аграрният сектор - 4.2% от добавената стойност, при съответно 66.9 и 4.7% през 2017 година.

НСИ: Икономиката расте с 3,5% през първото тримесечие

НСИ: Икономиката расте с 3,5% през първото тримесечие

Инвестициите и износът са по-динамичните фактори на растежа

За крайното потребление през четвъртото тримесечие се изразходват 81% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 20.1% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

По предварителни данни крайното потребление бележи спад от 0.1% спрямо предходното тримесечие, а бруто образуването в основен капитал нараства с 2.8%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 3.1%, а вносът на стоки и услуги - с 2.4%.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо същия период на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 2.9%.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за реалното увеличаване на БВП има нарастването на индивидуалното потребление с 5.7% и на колективното с 4%. Бруто образуването на основен капитал се повишава с 6.6%. Вносът и износът на стоки и услуги отбелязват ръст съответно с 1.6 и 1.4% спрямо съответното тримесечие на предходната година.