2 на хиляда върху данъчната оценка на жилищен имот става промилът за изчисление на такса „смет" в София. Досега промилът беше 2,35.

Намалението е заради увеличената данъчна оценка на жилищата с 20 % тази година.

Към 30 октомври постъпленията от такса битови отпадъци са 77,55 млн. лева, като 30,368 млн. от населението и 47,182 млн. - от предприятия.

Очаква се СОС да гласува за дейностите по събиране, извозване и обезвреждане на депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване бюджет от 95,5 млн.лева, като 33 млн. ще бъдат за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване.

За обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения са предвидени 38,7 млн. лева.

Нивото на разходите по сметосъбиране и сметоизвозване се запазва, но в същото време намаляват средствата за улично почистване през 2007 година спрямо 2006 година. Нараства делът на разходите за обезвреждане на битови отпадъци, спрямо общите по осигуряване на чистотата.