По предварителни данни на Българската народна банка преките инвестиции в страната за януари - май 2018 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, възлизат на 120,5 млн. евро. Те спадат с 58%, като са по-ниски със 170,8 млн. евро спрямо същия период на 2017 г. (291.4 млн. евро).

През май те нарастват с 5.6 млн. евро, при увеличение с 62.2 млн. евро за същия месец миналата година.

Нетните постъпления от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти са 2.2 млн. евро, при 5.1 млн. евро за януари - май 2017 г. По страни, най-голям дял в инвестициите в недвижими имоти имат Русия (1 млн. евро), Украйна (0.5 млн. евро) и Казахстан (0.3 млн. евро).

Най-големите нетни преки инвестиции в страната за януари - май 2018 г. са от Холандия (157.5 млн. евро), Германия (123.8 млн. евро) и Русия (115.9 млн. евро).

По предварителни данни на БНБ преките инвестиции на български дружества в чужбина за януари - май 2018 г. нарастват със 74.2 млн. евро, при увеличение с 66.6 млн. евро за януари - май 2017 г. През май 2018 г. те се повишават с 0.8 млн. евро, при увеличение с 3.2 млн. евро за май 2017 година.