Министерството на финансите стартира проект за оценка на състоянието на българския капиталов пазар, съобщиха от ведомството. През последните години развитието на капиталовите пазари е приоритет както на европейско, така и на национално ниво тъй като, за да се постигне единен европейски капиталов пазар, националните пазари също трябва да се развиват, посочват от министерството.

Проектът предвижда да се изготви анализ на текущото състояние на българския капиталов пазар. Работата по проекта включва три етапа: идентифициране на пречките пред развитието на българския капиталов пазар; сравнението му с капиталовите пазари на държави от Централна и Източна Европа; изготвяне на препоръки за преодоляване на идентифицираните по време на анализа пречки пред развитието на пазара.

Анализът на състоянието на българския капиталов пазар и препоръките, които ще бъдат изготвени, ще бъдат представени и обсъдени с пазарните участници. След приключване на проекта, препоръките ще бъдат използвани за база за изготвяне на Стратегия за развитие на капиталовия пазар в България.

Проектът е с продължителност 18 месеца (до май 2023 г.) и ще се осъществява с финансиране от Европейския съюз, чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи.

Финансовото министерство стартира и проект за създаване на "Правна и регулаторна рамка за изпълнение на инструментите за хеджиране". България е единствената държава членка на ЕС, която не е приела цялостна законодателна уредба за приложимостта на приключващото нетиране, във връзка с рамковите договори за сделки с деривати и сделките за финансиране с ценни книжа. Това причинява правна несигурност при сделките с деривати и сделките за финансиране с ценни книжа и възпрепятства тяхното използване, аргументират се от министерството.

В рамките на изпълнявания проект, че бъде изготвен законопроект за приключващото нетиране.

Проектът е с продължителност 12 месеца и също ще се финансира от ЕС, чрез Програмата за подкрепа на структурните реформи.