Комисията за защита на конкуренцията отмени решение на кмета на община Велико Търново за откриване на обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране и строителство) на обект „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" по договорните УСЛОВИЯ на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране - строителство за електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга)".

Производството установи няколко незаконосъобразни услови в документацията за участие в обществената поръчка.

КЗК приема за основателно твърдението на жалбоподателя „Геотехмин" ООД, че включеният в методиката за оценка показател П3 „Обезщетение за забава" е в нарушение на правилата на ЗОП, тъй като не е свързан с предмета на обществената поръчка.

Като следващо нарушение Комисията приема възможността за едностранно прекратяване на договора без предизвестие от възложителя при съзнателно нарушение или опит за нарушение от изпълнителя, без това да дава право за завеждане на искове за компенсация от страна на участника.

КЗК счита за незаконосъобразно условието, заложено във финансовите изисквания към участниците, според което изпълнителят трябва да възстанови направените плащания от възложителя в случаите, когато по вина на изпълнителя разходите, направени от възложителя не бъдат възстановени съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ. Комисията намира, че условието е незаконосъобразно, тъй като се ангажира финансовата отговорност на изпълнителя на база на договорно правоотношение, по което последният не е страна и съответно не поема задължения.

КЗК счита, че е налице нарушение, което може да доведе до дискриминация на участниците по отношение изискването към свързаните лица, които следва да попълват декларации по чл. 47, ал.5 от ЗОП. В случая кръгът на свързаните лица е незаконосъобразно разширен, като са включени и контролните органи на дружествата, които не би трябвало да попълват декларации съгласно ЗОП.