Русия урегулира задълженията от съветската епоха към Босна и Херцеговина по разчети, свързани със стокооборота между СССР и бившата Социалистическа Федеративна Република Югославия.

Това съобщи пред журналисти заместник-министърът на финансите Сергей Сторчак след подписването на съответното между правителствено споразумение, съобщава RNS.

По този начин до 5 май ще бъде изплатен последният дълг на бившия СССР.

"Споразумението, което подписахме днес, предвижда пресмятането на клиринговите задължения в американски долари по курс, използван в меморандума за урегулиране на задълженията ни към бившите републики на СФРЮ. В резултата от разчета задълженията на Руската федерация към Босна и Херцеговина възлиза на 125,2 милиона долара и подлежи на погасяване с парично плащане до 45 календарни дни от датата на встъпването в сила на споразумението", обясни Сторчак.

През периода 2011-2016 г. Русия погаси аналогични задължения към Хърватска, Сърбия, Черна гора, Словения и Македония.

Дълговете бяха урегулирани в рамките на подписания през 2003 година меморандум, който се отнася до исканията на СФРЮ към бившия СССР.

Докуменът предвижда остатъкът по сметката на Народната банка на Югославия във Външноикономическата банка на СССР по държавен кредит за експортни доставки в СССР на стойност 555 милиона клирингови долари, да се разпредели между бившите страни, правоприемници от федерацията.

Съгласно меморандума задълженията се преизчисляват по курс един клирингов долар равен на 0,625 американски долари.

Бел. ред. Клиринг е търговска практика и банков термин: начин на плащане чрез взаимно погасяване на непрекъснато възникващи насрещни вземания и задължения, без употребата на налични пари. Система от безкасово разчитане за стоки, ценни книжа и услуги, основаваща се на зачитане на взаимните искания и задължения.