В края на годината ситуацията и тенденциите за цените на заемите остават без каквато и да е промяна от онова, което бе в началото и в средата й. Според данните, които БНБ публикува наскоро при заемите за фирми средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, се повишава с 0.09 пр. п. до 2.95%, а по тези над 1 млн. евро намалява с 0.45 пр. п. до 2.11% през ноември 2021 г. Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, спада с 0.21 пр. п. до 2.21%, а по кредитите над 1 млн. евро нараства с 0.53 пр. п. до 2.20%. През ноември 2021 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове се понижава с 0.04 пр. п. до 2.46%, а по овърдрафта в евро се запазва на ниво от 1.90%.

При заемите за граждани ситуацията също е до болка позната. През ноември 2021 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се понижава с 0.14 пр. п. до 8.05%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити - с 0.14 пр. п. до 8.58%. При жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада с 0.03 пр. п. до 2.64%, а ГПР по тези кредити - с 0.04 пр. п. до 2.90%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове се увеличава с 0.31 пр. п. до 3.42%.