Какво се случва с държавния дълг в настоящия турболентен период. Очаквано цената му пада, а доходността му расте. И тази тенденция се потвърждава от последната емисия държавни ценни книжа - този път със срок на погасяване от седем години и половина, която бе продадена на 21 март 20220 година.

Според официалното съобщение на Министерството на финансите на проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 500 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 1,33 процента.

"Общият размер на подадените поръчки достигна 599,1 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,20. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 114 базисни точки", се казва в съобщението.

България взима още 500 млн. лв. вътрешен дълг при ниска лихва

България взима още 500 млн. лв. вътрешен дълг при ниска лихва

Преотвориха емисия 7,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК)

Как стоят тези показатели на фона на предишни аналогични емисии? Сравненията не са трудни, защото сегашна емисия всъщност е първо преотваряне на емисията пусната през ноември 2021-а. Тогава, през ноември, на проведения аукцион са пласирани успешно от същите тези ДЦК облигации за 500 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,49 процента. Общият размер на подадените поръчки през ноември 2021-а е достигнал 808,75 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,62. Според Министерството на финансите през ноември отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 97 базисни точки.

Цената на държавния дълг се срина и доходността му нарасна чувствително

Цената на държавния дълг се срина и доходността му нарасна чувствително

Средната постигната цена е 98.29 лева за номинал от 100 лева, което формира средна доходност от 0.55 процента

От сравнението между първата емисия облигации със срок на погасяване от седем години и половина пусната през ноември 2021-а и сегашното и преотваряне през март 2022-а доходността им се повишила близо три пъти (по-точно малко над 2,71 пъти), но покритието с поръчки в същото време е намаляло. Вярно е че сега за разлика от ноември 2021-а имаме война, която драстично променя ситуацията на дълговите пазари. Потвърждение за това е че спредът на доходността на нашия дълг спрямо аналогичния германски не се разширява прекалено бързо - само със 17 базисни точки. Но е вярно също така, че правителството все още не е започнало голямото харчене, което е заложено в бюджета и благодарение на проведената в края на декември операция по прехвърлянето на 2.8 млрд. лева от фискалните спестявания от 2021-а в 2022-а, бюджетът ни все още изглежда добре. Ако международната ситуация не се подобри, а хазната направи планираните харчове, нищо чудно при следващото преотваряне на въпросната емисия облигациите й да се пласират при доходност от 1,5% годишно, а в края на годината да достигнат и дори да надхвърлят и 2 процента. Случи ли се това ще си говорим, че се връщаме към доходности от драматичната 2014-а, което ще показателно за доверието на инвеститорите към стабилността на фиска.