Един от най-големите застрахователи у нас – застрахователно-акционерно дружество „Армеец”, съобщи днес, че е има нов ръководен екип.

Четирима нови мениджъри влизат в Управителния съвет и поемат функциите на изпълнителни директори.

Това са Миролюб Иванов, Константин Велев, Диана Манева и Вася Кокинова.

Съобразно изискванията на новия застрахователен кодекс, изпълнителните директори ще поемат определени ресори в дружеството, разпредели по следния начин:

Миролюб Иванов - дейността, свързана с финансовите отношения, вътрешния контрол и одит;

Константин Велев - с автомобилното застраховане, свързаното с него продуктово развитие, както и ликвидационната дейност;

Диана Манева - застрахователната дейност по класовете застраховки, различни от автомобилното застраховане, както и презастрахователната дейност на дружеството;

Вася Кокинова - дейностите, свързани с правното обслужване на застрахователната, презастрахователната и ликвидационната дейност в дружеството;

От „Армеец” мотивират управленските промени с новата стратегия за развитие на компанията.

„Уверени сме, че като посреща предизвикателствата на пазара и високите очаквания на своите клиенти, ЗАД „Армеец“ ще продължи да бъде еталон на застрахователния пазар в България”, коментират от дружеството.

Ето и кратки визитки на новите мениджъри:

Миролюб Иванов е завършил счетоводство и контрол в УНСС, гр. София. Кариерното си развитие започва в холдинг „Химимпорт“ АД, като през годините заема различни мениджърски позиции -  счетоводител през 1989 г., заместник главен счетоводител от 1991-2001 г. От 2002 г. до момента е управител и собственик на дялове в „Омега Финанс“ ООД, в периода 2003 – 2007 г. е изпълнителен директор и член на СД на „Балкан Хемус Груп“. От 2005 – 2007 г. е управител на „Българска корабна компания“ ЕООД. От 2007 г. и понастоящем е член на УС на „Химимпорт“ АД, от 2008 г. член на УС на „Зърнени храни България“ АД, от 2010 г. член на УС на „Проучване на добив на нефт и газ“ АД, член на надзорния съвет на пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила, от 2012 г. и понастоящем е член на СД на „Национална Стокова Борса“ АД и мн. др. Миролюб Иванов е икономист с повече от 25 години професионален опит на мениджърски позиции.

Константин Велев е завършил право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. В края на 1997 г. започва работа в застраховането като началник на управление „Правно” на Дирекция за застрахователен надзор. В периода 1996-2008 г. е преподавател в катедра по Гражданско-правни науки към Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. От 2000 г. е изпълнителен директор на ЗК Орел АД. От 2006 г. до края на месец май 2016 г. е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Дженерали Застраховане АД, Дженерали Животозастраховане АД и Дженерали България Холдинг АД. От 2008 г. до края на месец май 2016 г. е изпълнителен директор на Джи Пи Презастраховане ЕАД. Бил е председател на Контролния съвет и член на Управителния съвет на АБЗ. Член е на Управителния съвет на НББАЗ. Участвал е в подготовката на всички законови актове в областта на застраховането, включително и на новия кодекс за застраховането. Мениджър с повече от 19 години професионален опит на българския застрахователен пазар.

Диана Манева е завършила Международни икономически отношения и Банков мениджмънт в УНСС гр. София. Има специализации в областта на оценка на риска, презастрахователна дейност, подписвачески правила, финанси и др. от London Business School 2011,  University of Pittsburgh, Katz Graduate School of Business 2008. От 2001 – 2006 г. е член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ЗК Орел АД. От 2006 г. до края на месец май 2016 г. е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Дженерали Застраховане АД, Дженерали Животозастраховане АД и Дженерали България Холдинг АД. От 2008 г. до края на месец май 2016 г. е изпълнителен директор, главен изпълнителен директор на Джи Пи Презастраховане ЕАД. Била е член на УС на Гаранционния фонд за задължително застраховане в периода 2002-2004 г. Член е на УС на Съвет на жените в бизнеса в България. Мениджър с повече от 19 години професионален опит на българския застрахователен пазар.

Вася Кокинова е завършила право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Професионалният ѝ опит в правното обслужване  на застрахователната дейност започва през 1996 г. в ЗПАД „София инс“. От 2001 г. е юрисконсулт в ЗАД „Армеец“, а от 2003 г.  поема ръководството на правна дирекция в дружеството като главен юрисконсулт. От 2012 г. работи като адвокат в сферата на застрахователното и търговското право. Участвала е в проекти по създаване на застрахователни компании. Юрист със значителен процесуален опит в гражданските и търговски дела, свързани със застрахователни спорове, като включително е вписана в единния регистър на медиаторите.