На днешното си заседание Министерският съвет прие Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. С него се регламентират процедурите за право на достъп на работници от страни извън Европейския съюз до българския пазар на труда. 

В Правилника са описани ролята, правата и задълженията на всяка една от заинтересованите страни в процеса по кандидатстване, предоставяне на решение и издаване на съответния тип разрешение за пребиваване и работа на чужденци. 

Подробно са изброени необходимите документи, които работодателите следва да подадат в Агенцията по заетостта при кандидатстване за наемане на работа на работници от трети държави. Уредени са условията и редът за регистрация и деклариране на заетост без разрешение за работа. 

Определена е и процедурата за кандидатстване за разрешение за извършване на дейност на свободна практика от чужденци. Уредена е и дейността на Националния съвет по трудова миграция и трудова мобилност. 

С приемането на правилника приключва процесът на хармонизиране на българското законодателство с европейските директиви от 2014 г. в областта на трудовата миграция на чужденци от трети държави и свободното движение на работници в България.