Към края на месец януари бюджетният излишък у нас по консолидираната фискална програма възлиза на 103 млн. лв. или 0.2% от предвидения за 2007 г. БВП на страната, съобщиха от финансовото ни министерство.

В заложената от Правителството програма България трябва да гони около 2% бюджетен излишък от БВП в края на 2007 г. 

Постъпленията за месец януари са 1.494 млрд. лв., което е с 5.8% повече на годишна база. Съпоставено с разчета за годината приходите за месец януари представляват 7.0% от общо планираните постъпления.

Разходите извършени през първия месец на 2007 година са в размер на 1.354 млрд. лв. или 6.7% от планираните за годината.

През месец януари бе преведена първата вноска на България в бюджета на Европейския съюз в размер на 37.3 млн. лв. Общият размер на вноската на България за 2007 г. е 634.4 млн. лв., от които:

  • 180.1 млн. лв. - вноска на базата на традиционни собствени ресурси (митни сборове,
    селскостопански мита и такси върху производството на захар.
  • 81.7 млн. лв. - вноска на база постъпленията от данък върху добавената стойност. 
  • 335.4 млн. лв. - вноска на база брутен национален доход. 
  • 37.2 млн. лв. - осигуряването на участието на България във финансирането на корекцията за Великобритания.

Към края на януари фискалният резерв, изчислен по програмни валутни курсове, е 5.908 млрд. лв., което гарантира стабилност за икономиката и защита срещу външни рискове и спомага за гъвкаво управление на държавния дълг, съобщават още от МФ.