БФБ – София АД вписа в регистъра си следните промени в управителните органи на ТБ Корпоративна търговска банка АД-София /6C9/: - Промени в управителните органи: Заличава като член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ТБ КТБ АД: Любомир Иванов Весов; - Заличава като прокурист: Георги Панков Христов; - Вписва като нов член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на ТБ КТБ АД: Георги Панков Христов; ТБ КТБ АД се представлява винаги заедно от всеки двама от изпълнителните директори или заедно от всеки един от изпълнителните директори и един от прокуристите.