В края на юли Fintrade Finance подписа договор с Българската банка за развитие (ББР) за индиректно финансиране на малки и средни предприятия по Програма КОСМЕ+. Като небанкова финансова институция, специализирана във финансиране на микро и малък бизнес, Fintrade Finance е партньор на предприятията от сегмента още от 2015 г. и вече ще има още един механизъм, с който да бъде в помощ на по-малките компании.

Програма КОСМЕ+ е създаденият и изпълняван от ББР он-лендинг продукт "Програма на Българска банка за развитие за индиректно финансиране на МСП с гаранционно улеснение и контра-гаранция по Програма COSME на ЕИФ, с подкрепата на Европейски фонд за стратегически инвестиции", на база на който се сключва и изпълнява Договора между Fintrade Finance и ББР. Като финансирането се ползва с подкрепата на Европейския съюз по Гаранционно споразумение съгласно Регламент 1287/2013 на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на Програмата за Конкурентност на Предприятията и на малките и средни предприятия COSME (2014-2020).

Една от основните цели на COSME е да разшири достъпа до финансиране за малки и средни предприятия през различните етапи на техния жизнен цикъл: създаване, разширяване или трансфер на дейността. Програмата още цели да подобри достъпа до финансиране на тези предприятия под формата на капиталови и дългови инструменти, както и да увеличи досега им с пазарите в световен мащаб.

Финансирането по програмата в размер до 292 999 лв. е подходящо за предприятия, които се нуждаят от оборотни средства или планират инвестиции за развитие и разширяване на бизнеса. Срокът на финансирането за компаниите е от 12 месеца до 10 години, но не по-късно от приключване договора на Fintrade Finance с ББР. В общия случай на финансиране се приемат различни видове обезпечения, като вещните обезпечения са до 50% от разрешения размер на кредита. Максималният годишен лихвен процент по редовна главница е до 3-месечен Euribor + 5.7 %, а годишният процент на разходите е до 10%.

Предимствата на финансирането по програма КОСМЕ+ са много. Сред тях са ниските разходи за финансиране, облекчените условия за обезпечение и преференциалните лихвени условия. Значително е улеснен достъпът до финансиране, а с подкрепата на Българската банка за развитие, Европейският инвестиционен фонд и Европейският фонд за стратегически инвестиции са предоставени и редица гаранционни улеснения.