Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определи цена на природния газ за м.януари в размер на 179.33 /MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

КЕВР утвърди цената след извършен анализ на внесените от "Булгаргаз" актуални данни и документи, в които са посочени цените на отделните доставчици и размера на техните количества в общия микс.

Регулаторът установи, че общото прогнозно количество за вътрешния пазар е осигурено от няколко различни източника за доставка.

От ведомството съобщават, че в ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" /IGB/ на цени, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан.

Тези количества покриват около 27% от потреблението на страната и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

Шефът на "Булгаргаз" пред Money.bg: В България цените на газта са едни от най-ниските в ЕС

Шефът на "Булгаргаз" пред Money.bg: В България цените на газта са едни от най-ниските в ЕС

Николай Павлов, изпълнителен директор на държавната компания, пред Money.bg

След организиране на тръжна процедура за цялата 2023 година, "Булгаргаз" е сключил за януари три договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона. Дружеството е сключило и договор за доставка на природен газ на вход на българската газопреносна мрежа. В ценовия микс за месеца общественият доставчик е включил и количества природен газ от ПГХ "Чирен".

С осигурените количества природен газ за януари се покриват ангажиментите на обществения доставчик към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

Междувременно КЕВР утвърди и прогнозни условно-постоянни разходи на "Булгаргаз" за 2023 година за дейността обществена доставка, които са част от общите разходи на дружеството. Утвърдена е и среднопретеглена норма на възвръщаемост на капитала за регулаторен период 2023-а.

На дружеството не са признати разходи в размер на 9656 милиона лева за 2023 година, които не са доказани и не са пряко свързани с лицензионната дейност. По тази причина тези разходи не са включени при формиране на цената на природния газ през годината и са допълнителен фактор за постигане на по-ниски цени.

Утвърдената цена от 179.33 лв./MWh е значително по-ниска от предложената прогнозна цена в първоначалното заявление на "Булгаргаз" в размер на 204.14 лв./MWh. Основните причини са намалението на борсовите индекси на международните пазари в края на декември, както и значително по-ниския от планирания добив от газовото хранилище в Чирен поради мекото време.

За топлофикационните дружества, за бизнеса и за всички български потребители утвърдената цена от 179.33 лв./MWh, или 91.69 EUR/MWh, осигурява ценово предимство, тъй като е значително по-благоприятна в сравнение с индексите на европейските газови пазари за доставки през януари, които са на нива от 118 EUR/MWh, обясняват от регулатора.

Няма да има промяна в цените на парното и електрическата енергия от 1 януари.

КЕВР глоби 6 електроенергийни компании за манипулация на пазара с общо 1,26 милиона лева

КЕВР глоби 6 електроенергийни компании за манипулация на пазара с общо 1,26 милиона лева

Най-голяма е глобата на НЕК