Над 14 000 българи имат намерение да се преместят в София в близко бъдеще. В същото време около 11 500 души възнамеряват да напуснат столицата за същия период, което показва, че при нормални условия броят на населението на най-големия град у нас няма да се промени драстично в близките години. Това показват данни от национално представително социологическо проучване на тема "Потенциална миграция на населението в страната към София", проведено по инициатива на Оперативна програма "Софпроект".

Условията днес обаче са всичко, но не и нормални. Данните са валидни за нагласите на населението в периода април - май 2019 година, когато е проведено изследването. Предвид мерките срещу разпространението на новия коронавирус у нас, тези данни със сигурност ще се променят. Фактори за това могат да бъдат по-значими промени в икономическия и социален живот в страната. А такива промени се наблюдават в момента - голяма част от икономиката на страната е буквално замразена, а безработицата скача със свръх заплашителен темп. Следователно ситуацията със сигурност ще повлияе върху бъдещите решения на хората, което към момента е невъзможно за предвиждане, поне не и преди края на извънредното положение.

В България се задава голяма вълна от безработица

В България се задава голяма вълна от безработица

Броят на регистрираните расте с по 1300 души всеки ден, казва социалният министър

В България - според проучването 20% от населението на страната, или около 910 хиляди души, на възраст между 16 и 65 години има намерение да промени населеното място, в което живее.

В София - 13% от потенциалните мигранти, или около 120 хиляди души, планират да се преселят в София. От тях близо 9% ще бъдат от областните градове и 4% от селата. "Практиката на демографските прогнози досега показва, че обичайно се реализират едва около 12% от заявените намерения. Това означава, че в близко бъдеще в София ще се заселят нови 14 200 души", пише в анализа.

От София - същевременно обаче 11% от анкетираните столичани, или около 93 хиляди души, на възраст между 16-65 години заявяват, че планират да напуснат София и да заживеят на друго място, най-често чужбина. "Стъпвайки отново на опита от досегашни подобни изследвания, показващи реализация на 12% от заявените намерения, социолозите изчисляват, че през следващите години около 11 500 жители на столицата може да я напуснат."

Следователно данните за потенциалната миграция и в двете направления дават прогноза, че в близко бъдеще населението на София ще нарасне с до 3 000 души в посочената възрастова група. При нормални условия.

Как Covid-19 засегна икономиката на България и София?

Как Covid-19 засегна икономиката на България и София?

Кои сектори в столицата ще бъдат най-потърпевши от здравната криза?

Как се е развивала миграцията към София досега?

Над 64% от анкетираните столичани в изследването са заявили, че живеят от рождението си в населените места на Столичната община. Останалите 36% са се преселили в различни периоди от живота си. Основните причини за това са свързани със сключване на брак, съвместно съжителство, търсене на по-добри възможности за работа и образование.

Броят на мигрантите, преместили се в София от малки градове и от областни центрове, е приблизително равен - около 30%. Преселилите се от села, извън територията на Столична община, са 15%.

Според данните само за последните 10 години в СО са се преселили около 30% от всички мигранти. Около 28% от всички живеят в София в период от 11 до 20 години, а делът на тези, които живеят в София над 20 години, е 42%.

Профил на потенциалните заселници в София

Запазват се някои водещи тенденции - София остава притегателен център за млади хора, търсещи възможности за реализация.

"София привлича основно млади хора на възраст до 29 години, които не са семейни (около 70% от анкетираните). По-малък процент (20%) попадат във възрастовата граница от 30 до 49 години. Останалите (5%) са на възраст над 50 години", се посочва в изследването.

Най-много от потенциалните преселници в София (49%) са със средно образование. Около 38% имат придобита специалност. Делът на хората с висше образование е 23%. Останали 28%, които се местят в столицата, са с по-ниско образование.

По своя социален статус - към момента на провеждането на изследването 43% от мигрантите работят на постоянен или временен трудов договор, а 40% в момента учат. Близо 11% са безработни.

За 74% от потенциалните мигранти основната цел на преселването е получаването на по-високи доходи и стандарт на живот.

Кои са секторите на българската икономика, които ще пострадат най-много?

Кои са секторите на българската икономика, които ще пострадат най-много?

Анализ на ИПИ

Профил на планиращите да напуснат столицата

При потенциалната миграция на столичани се откроява главно преселването в друга държава.

По това направление се очаква да се преселят 57% от потенциалните мигранти. Към малките градове и селата в страната ще се насочат 15%, а към областните градове 7% от всички.

Запазва се и друга тенденция - най-много от потенциалните емигранти от СО (46%) са млади хора на възраст от 16 до 29 години.

Около 41% от потенциалните емигранти от Столична общината имат висше образование. Такъв е и делът на мигрантите със средно образование.

Най-често посочваната причина за напускане на населените места в Столична община е осигуряването на по-високи доходи. Това е основание за бъдеща миграция на близо 57% от потенциалните емигранти - толкова, колкото възнамеряват и да се преместят да живеят в чужбина.

Осигуряването на по-добри битови условия е мотив на 29% от очакваните емигранти, а желанието за живот в по-добра обществена среда, осигуряването на по-добро бъдеще за децата и на работа по придобитата образователна и професионална квалификация са стимули за около 25% от тези, които възнамеряват да напуснат София.

Изследването е осъществено от "Региостат" ЕООД, а теренната работа е проведена от агенцията за маркетингови и социални изследвания "Маркет линкс".

KBC: БВП на България може да се срине с 12% през 2020 г.

KBC: БВП на България може да се срине с 12% през 2020 г.

Белгийската група все пак очаква растеж догодина и в трите разглеждани сценария