През 2023 г. общият брой на пенсиониралите се лица с пенсии от държавното обществено осигуряване е 100 213, с 2 623 (2.7%) повече спрямо 2022 г. Лични пенсии са получили 87 369 пенсионери, с 5 938 (7.3%) повече спрямо предходната година, а наследствени пенсии са получили 12 844 души, с 3 315 (20.5%) по-малко спрямо 2022 г. Това е записано в последния бюлетин на Националния осигурителен институт (НОИ).

Броят на пенсионерите с лични пенсии за осигурителен стаж и възраст, отпуснати при непълен осигурителен стаж (чл.68, ал.3) през 2023 г. е 13 247, с 10% по-висок от 2022 г., а средният осигурителен стаж на тези пенсионери е 21.6 години.

Делът на пенсионерите с непълен стаж от общия брой на хората с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст се увеличава от 22.8% през 2022 г. на 25.7 на сто. Една от причините за това увеличение е разширяването на понятието "действителен стаж", според която за "действителен стаж" се признава и периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба, както и периодите по чл. 7 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Понятието "действителен стаж" е от значение за отпускането на пенсии за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 от КСО, както и на пенсии за инвалидност поради общо заболяване, с оглед изискванията на чл. 74 от КСО.

И двете разпоредби обвързват придобиването на право на пенсия с наличието на действителен стаж с определена минимална продължителност. Поради това, разширяването на периодите, които се зачитат за действителен стаж, води до увеличение в броя на хората, имащи право да се пенсионират и които изпълняват изискването за наличие на действителен стаж, равен или с по-висока от минималната продължителност.

През 2023 г. броят на новите пенсионери с пенсии за осигурителен стаж и възраст в намален размер, отпуснати до една година преди достигане на възрастта по чл. 68, ал. 1 е 6 837, с недостигащи средно 10.9 месеца до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО.

Техният дял е 13,3 на сто от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст (13.7% през 2022 г). Има намаление в броя им през 2023 г. спрямо 2022 г. с 395 (5.5 на сто).

Броят на пенсионерите с пенсии, отпуснати при условията на чл. 69 от КСО (военнослужещите), е 1 178 или 2.3% от всички новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст. Този брой е с 342 (40.9%) по-висок в сравнение с броя на отпуснатите през 2022 г. пенсии от същия вид (836).

На 13 души са отпуснати пенсии като балерини, балетисти и танцьори с осигурителен стаж в културни организации (чл. 69а от КСО).

В Чукотка минималната пенсия е по-висока, отколкото в България

В Чукотка минималната пенсия е по-висока, отколкото в България

Средният размер на този вид пенсия в Русия и у нас почти се изравни

Новоотпуснатите пенсии за ранно пенсиониране на лицата, работили при условията на първа и втора категория труд (чл. 69б от КСО), са 5 714, като броят им е намалял с 523 (8,4%) спрямо предходната година. Техният дял е 11,1% от всички пенсионери с новоотпуснати лични пенсии за осигурителен стаж и възраст при 11,8% година по-рано.

През 2023 година 30 520 души са получили лични пенсии за инвалидност поради общо заболяване. Техният относителен дял в съвкупността на всички новоотпуснати лични пенсии е 34.9%, като се наблюдава нарастване по отношение на този показател спрямо предходната година, когато делът им е бил 29.7 на сто. Увеличение се наблюдава и на абсолютния им брой, който е нараснал с 6 371 (26.4%). Това се дължи основно на промяната в Методиката за определяне на трайно намалената работоспособност. Съгласно промяната в Методиката общият процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като към най-високия процент на най-тежкото увреждане се прибавят 20% от сбора на процентите на всички съпътстващи увреждания. Това допринася за увеличаването на броя на новоотпуснатите пенсии за инвалидност, което от своя страна води до увеличение на общия брой на пенсионерите, както и на разходите за пенсии от държавното обществено осигуряване.

Пенсиониране през 2024-а: Какво трябва да знаем?

Пенсиониране през 2024-а: Какво трябва да знаем?

Покупката на година стаж поскъпва значително

Средната възраст на пенсиониралите се през 2023 г.

С лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, чл.68а, чл.69а и чл.69б от КСО, средната възраст за пенсионираене е била 64.08 години, като през 2022 г. тя е била 63.76 години.

Работилите при условията на I и II категория труд са се пенсионирали средно съответно на 60.5 години и 63.5 години, а работилите при условията на III категория труд - на 64,3 години.

Какви са пенсиите за I-ва категория труд

Какви са пенсиите за I-ва категория труд

Гарантират ли високи доходи на старини най-тежките условия на труд?

Под законоустановената пенсионна възраст (62 години за жените и 64 години и 6 месеца за мъжете) са се пенсионирали 28.6% от новите пенсионери. Причината за това е възможността за ранно пенсиониране на работещите при тежки условия на труд, както и възможността за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст с намален размер до 12 месеца преди навършване на възрастта за пенсиониране. За сравнение, през 2022 г. 30,2% от новите пенсионери са били под тази законоустановена пенсионна възраст.

Нараства относителният дял на хората, които се пенсионират на 67 и повече години, в повечето случаи поради недостигащ стаж. Ако през 2022 г. те са били около 23% от общия брой на новоотпуснатите пенсии за осигурителен стаж и възраст, то през 2023 г. относителният им дял, се е увеличил с 5.6 процентни пункта до 28.8% от общия брой. Това е тенденция, която се наблюдава през последните няколко години, отбелязват от НОИ.

Хората, работили в сектор "Отбрана и сигурност" и пенсионирали се през 2023 г., са на средна възраст 54.6 години. Средната възраст на новите пенсионери с лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване е 53.9 години, като за мъжете тя е 54.7 години, а за жените 53.1 години.