В администрацията на изпълнителната власт в България през 2022 година са работили средно 98 251 души (без тези в Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната), сочат данните от доклада на проф. д.н. Борислав Борисов "Индекс на административния капацитет на държавната администрация за 2022 година".

През изминалата година общият брой на държавните служители намалява с 54 души, като най-голямо е намалението в държавните агенции (-467 души), в които през 2022 г. са работили общо 3183 души. Това намаление се компенсира от новоназначените служители в изпълнителните агенции (276 души) и в административните структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяване на изпълнителната власт (208 души).

Конкурси за държавни служители

Законът за държавния служител предвижда обявленията за конкурси за държавни служители да се публикуват в Административния Регистъра едновременно с публикуването им в специализиран сайт или портал за търсене на работа.

Към момента има 104 обявления за конкурси за държавни служители. 

Гарантираният минимум на заплатата

за най-ниската длъжност за държавен служител - "младши експерт", се определя ежегодно със закона за държавния бюджет за съответната година, разяснява в платформата за юридически отговори на въпроси, свързани с правата на работното място My work д-р Тодор Капитанов, експерт в сферата на трудовото право.

Брутната заплата в държавната администрация се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения. Общите разходи за основни заплати не може да са по-ниски от 70 на сто от разходите за заплати. Допълнителните възнаграждения могат да бъдат: допълнителни възнаграждения за постигнати резултати /ДВПР/, допълнителни възнаграждения за извънреден и нощен труд и за работа през официални празници. От допълнителните възнаграждения с най-съществена значимост са допълнителните възнаграждения за постигнати резултати.

"Твоето БЪДЕЩЕ" е обща платформа на Webcafe.bg и Money.bg за кариерно развитие, която свързва талантите с бизнеса.

Основните заплати се определят по нива и степени в зависимост от заеманата длъжност, съобразно Класификатора на длъжностите в администрацията. За йерархично по-високо разположените длъжности, основните заплати са съответно по-високи.

Увеличаването на основната заплата е обвързано с индивидуалното трудово представяне и може да се реализира след получаване на годишна оценка на изпълнението. По-високата оценка осигурява по-висок процент на увеличение. Нарастване на основните заплати по този ред се реализира при наличие на утвърден по-висок бюджет за възнаграждения за съответната година и се прилага за всички служители, в зависимост от индивидуалните им оценки. Основната заплата се увеличава и при повишаване в длъжност до достигнатите нива за съответната длъжност и структурно звено.

Жените - неочаквана жертва на AI революцията

Жените - неочаквана жертва на AI революцията

Близо 80% от дамите са ангажирани в професии, силно податливи на автоматизация

Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати се определят за точно и в срок изпълнение на поставените задачи. Техните размери се изчисляват въз основа на оценка на структурните звена и индивидуална оценка служителите. ДВПР може да се изплаща четири пъти годишно - през месец април, юли и октомври за текущата година и през месец януари - за предходната година.

Разходите за възнаграждения в държавната администрация се планират предварително и са гарантирани, като част от закона за бюджета на страната, а индивидуалните възнаграждения се изплащат регулярно в точно определени срокове.

От 780 лв. до над 3000 лева,

минималните основни възнаграждения в държавната администрация варират драстично.

От обявлението за конкурс за главен експерт, в Обща администрация към Държавната агенция за бежанците виждаме, че минималното основно възнаграждение, което може да бъде получено за тази длъжност е 780 лева. 

Ако шефът ви знае по-малко от вас: 4 начина да успеете

Ако шефът ви знае по-малко от вас: 4 начина да успеете

Новият мениджър има по-малко опит от подчинените си? Възползвайте се от тези страхотни възможности за развитие

Минималното основно възнаграждение за експерт по осигуряването в сектор "Пенсионно обслужване" - Пловдив към Национален осигурителен институт е по-висока - 1100 лева.

За значително по-високи заплати в администрацията се заговори през май, когато Националната агенция по приходите обяви конкурс за заемането на Експертни длъжности в дирекция "Търговия с криптовалути". Тогава стана ясно, че "експерт, анализатор на работни процеси, I степен" може да получава минимално възнаграждение в диапазона от 2 400 лв. до 3 218 лева. Освен това на всяко тримесечие служителите в НАП получават допълнително възнаграждение при постигнати добри резултати, в зависимост от отработеното време и получената оценка за изпълнение на длъжността, като средната сума на един служител за периода е в размер на 900 лв., отбелязват още от приходната агенция.