БНБ обяви, че предприема мерки с цел затягане на кредитирането в България. Считано от 1 юни процентът на задължителните минимални резерви по привлечените от банките средства от нерезиденти се увеличава от 5 на 10 процента.

Също така месец по-късно от процентът на задължителните минимални резерви по привлечените от банките средства от резиденти и от нерезиденти се увеличава от 10 на 12 процента.

"Текущите макроикономически развития се характеризират с ускорени темпове на нарастване на потребителските цени, висок растеж на заплатите в частния сектор, силно потребителско търсене и запазващ се висок растеж на кредита за домакинствата.

БНБ очаква ускорен ръст на лихвите у нас. Защо?

БНБ очаква ускорен ръст на лихвите у нас. Защо?

Възможно е влошаване на кредитния портфейл на банките

Продължаването на тези тенденции създава потенциални рискове по отношение на устойчивостта на банковата система и по отношение на изпълнението на основната цел на БНБ за поддържане на ценова стабилност", съобщават на сайта си от Централната банка.

В условията на значителен приток на привлечени ресурси в банковата система, висока ликвидност и конкуренция в банковия сектор се наблюдава слаба и бавна трансмисия от повишаването на основните лихвени проценти в еврозоната към лихвените проценти по депозитите и кредитите в България.

При отчитане на бавната и слаба степен на пренасяне на промените в паричната политика на Европейската централна банка и на ограничените ефекти от предприетите от БНБ увеличения на антицикличния капиталов буфер върху кредитната активност, повишаването на задължителните минимални резерви има за цел затягане на монетарните условия в страната, посочват още от БНБ.

Снимка 576154

Източник: iStock by Getty Images

Според централната банка тази мярка ще изтегли част от текущата свръхликвидност в банковата система и ще допринесе за намаляване на свободните ресурси, с които банките могат да кредитират, създавайки стимули за по-бързо и значително пренасяне на повишените лихвени проценти на паричната политика в еврозоната в цената на кредитите.

Забавянето на кредитната активност би спомогнало за постепенно намаляване на темповете на инфлацията чрез влиянието върху потреблението финансирано със заемни средства.

В допълнение, "понижаването на темповете на растеж на кредита ще допринесе за намаляване на кредитния риск в банковата система", допълват финансовите експерти на Българската народна банка.

БНБ алармира за риск от нарастване на необслужваните кредити

БНБ алармира за риск от нарастване на необслужваните кредити

Ще се ускори ли повишаването на лихвите?