2018 година може да се окаже последната, през която лихвите по кредитите ще се запазят на рекордно ниско ниво. В средата на 2019 година се очаква те да тръгнат слабо нагоре, прогнозират от Българската народна банка (БНБ) в икономическия си преглед за последното тримесечие на 2018 година.

"През първите единадесет месеца на 2018 година лихвените проценти по срочните депозити се запазиха на достигнатите ниски в исторически план равнища. Тази динамика се благоприятстваше от продължаващия висок приток на привлечени средства и високата ликвидност в банковата система", посочват от финансовата институция.

Що се отнася до лихвите по жилищните кредити и по заемите за предприятия от БНБ посочват, че за единадесетте месеца на миналата година те да запазили "плавна тенденция към понижение". От друга страна за същия период е отчетено леко повишение на тези по потребителските кредити.

Според прогнозата до средата на настоящата година тенденцията ще се запази, а първи промени в посока на слабо повишение на лихвите по кредитите може да се очакват след края на юни месец.

"През първата половина на 2019 година очакваме лихвените проценти по новодоговорени срочни депозити и кредити да се запазят на достигнатите ниски равнища. Определящите вътрешни фактори ще продължат да бъдат високият приток на привлечени средства в банките и конкуренцията в сектора", се казва в прогнозата.

"В съответствие с предвижданията за динамиката на лихвените проценти по депозитите у нас и лихвените проценти в еврозоната очакваме лихвените проценти по кредитите да започнат плавно да се повишават от втората половина на 2019 година", посочват от БНБ.

Изчисленията на централната банка сочат, че след като достигна рекордно ниски нива, доходността по влоговете на нефинансовите предприятия и домакинствата записва леко повишение до средно 0,3% за първата група и 0,2% за втората в края на миналата година в сравнение с края на 2017 година.

В същото време лихвите по кредитите за нефинансови предприятия продължават да се понижават с изключение на потребителските заеми. От БНБ изчисляват, че годишният процент на разходите (ГПР) по жилищните кредити е бил на ниво от 3,9 на сто към края на ноември, а по потребителските към същия период той възлиза на 10,5%.

Лихвите на българския пазар са рекордно близки до тези в Еврозоната

Един от важните акценти в прегледа на БНБ е това, че в резултат на продължаващото понижение на лихвите на българския пазар те се доближават до тези за Еврозоната. Нещо повече - разликата между тях по корпоративните и жилищните заеми е рекордно малка.

"Спредовете между лихвените проценти по нови фирмени кредити и жилищни кредити в България и тези в еврозоната за периода януари - ноември 2018 година продължиха да се свиват и към ноември спаднаха до исторически ниски нива, съответно от 202 базисни точки и 166 базисни точки", посочват от финансовата институция.

Депозитите продължават да вървят нагоре, растежът на кредитирането се забавя

От БНБ прогнозират, че въпреки ниската доходност, депозитите на банковия пазар ще продължат да се увеличават. Очакванията са ръстът да бъде на равнище до 7%.

"Въпреки очакваното запазване на лихвените проценти по депозитите на ниски равнища липсата на достатъчно сигурни алтернативи на банковите депозити също ще оказва влияние за сравнително високия темп на растеж на привлечените средства в банковата система", се казва в документа.

От друга страна кредитирането ще продължи да расте през 2019 година, но с по-бавни темпове в сравнение с предходната. От централната банка прогнозират, че ръстът на новоотпуснатите заеми за частния сектор ще бъде на равнище от около 6-7% за настоящата и следващата година.

Влияние върху забавянето на растежа ще окажат намалелите новоотпуснати заеми по Програмата за енергийна ефективност на правителството, както и предстоящият преглед на активите на посочените от Европейската централна банка шест български финансови институции.