За шест години печалбата на болниците се е увеличила шесткратно, същевременно загубата им е силно волатилна, сочат резултатите от анализа: "Финансово състояние на българските болници: Приходи и разходи, активи и пасиви на държавните и общински болници" на Института за пазарна икономика (ИПИ),. Проучването обхваща 68 са държавни и 121 - общински болници, като на този етап в него не е засегната дейността на частните лечебни заведения. 

В края на 2021 г. печалбата на болниците достига 68 млн. лв. през 2021 г., като близо 2/3 от нея е в болниците с преобладаващо държавна собственост. Положителен финансов резултат e постигат 72% от държавните и общинските болници - общо в 132 лечебни заведения.

"Общото повишаване на печалбата в болниците след 2018 г. е ускорено, което вероятно свидетелства за доброто управление в тях и по-доброто финансиране по време на ковид кризата и след нея", пише в анализа.

С най-голяма печалба е най-голямата държавна болница в страната - УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив (9 млн. лв.), а от общинските - МБАЛ "Княгиня Клементина", София (1,3 млн. лв.). В сравнение с 2015 година финансовото състояние на болниците се подобрява - тогава на печалба са били 52% от държавните и 43% от общинските болници. Икономистите са на мнение, че вероятно финансирането на дейностите свързани с лечение ковид-19 е било относително високо на фона на допълнителните разходи по осъществяването му.

В същото време загубата на болниците през 2015-2021 г. е силно волатилна и докато в началото на периода намалява за няколко поредни години, през 2020 г. и 2021 г. се повишава до около 40 млн. лв. годишно.

Около 90% от загубата е генерирана в болниците с преобладаващо държавна собственост - това е обяснимо, тъй като те са значително по-големи като обем на дейността. От всички болници една трета през 2021 година приключват счетоводната година на загуба (28%). Болниците на загуба са тези, които са изпитали по-големи затруднения през последните две години от ковид кризата. Най-голяма загуба за 2021 година от държавните болници реализира МБАЛ "Лозенец", София - 18 млн. лв.6, а от общинските - СБАЛО "Св. Мина" (678 хил. лв.).

Министерството на финансите: 750 млн. лева годишно от здравните вноски се изразходват непрозрачно от частните болници

Министерството на финансите: 750 млн. лева годишно от здравните вноски се изразходват непрозрачно от частните болници

Това е гласувало Народното събрание, в противоречие с изискването на ЕС

Приходите на болниците в страната се удвояват

Общите приходи по отчетите на болниците достигат близо 3 млрд. лв. през 2021 г., като 70% от тях са в болниците с преобладаващо държавна собственост. Спрямо 2015 г. те нарастват почти двойно, като процентното увеличение в общинските болници е малко по-високо. Ясно се вижда високият ръст на общите приходи след старта на пандемията от ковид-19 през 2020 и особено 2021 година.

Ръстът на общите приходи е движен основно от увеличение на приходите от основна дейност - това е присъщата на болниците дейност по диагностика и лечение на заболявания, отчитана като нетни приходи от продажба на услуги, пряко заплащани от пациентите и от здравноосигурителни дружества, в случай че лечебното заведение е сключило договор с такива; както и финансирания от НЗОК по формата на плащания за клиничните пътеки. Под формата на "други приходи" лечебните заведения получават плащания за наеми на помещения, плащания за продажби на активи, промяна в запасите и други.

Финансовите приходи на болниците обаче са силно ограничени. Общият им размер за 2021 г. за държавните болници е 6 млн. лв., а на общинските - около 430 хил. лева. Това са най-вече приходи от лихви на депозити в банки, които са съвсем малки, както и приходи от валутни разлики, обезценка на финансови активи и дивиденти и други.

Държавните болници с най-големи приходи от оперативна дейност за 2021 година са:

Наименование Приходи
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД - Пловдив 211 млн. лв
УМБАЛ Св. Марина - Варна 159 млн. лв
УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" София, 127 млн. лв.
УМБАЛ Свети Иван Рилски - София 108 млн. лв.
УМБАЛ "Д-р Георги Странски" - Плевен 104 млн. лв.

От ИПИ отбелязват, че за общинските болници водещи по приходи за 2021 г. са петте големи онкологични центъра. Тези медицински заведения управляват значителен брой персонал и услуги, които извършват, като при тях сериозен фактор за размера на приходи са и високите цени на лекарствата за онкологичните заболявания, които през реимбурсацията от касата и съответно плащанията към доставчиците покачват и общото ниво на приходите и разходите на центровете.

Наименование Приходи
"Комплексен онкологичен център - Пловдив" ЕООД 74 млн. лв.
Комплексен онкологичен център - Бургас 50 млн. лв.
СБАЛОЗ Варна "Д-р Марко Марков" 45 млн. лв.
Комплексен онкологичен център - Стара Загора 37 млн. лв.
Комплексен онкологичен център - Русе 31 млн. лв.

Разходите за персонал са с най-голям дял в отчетите на болниците

Те достигат 1,5 млрд. лева през 2021 година и представляват около 53% от общите разходи на всички болници. За целия период (2015-2021 година) нарастването им е почти двойно. Големите болници - най-вече държавните университетски такива - са и очаквано с най-високи разходи за персонал. Важно е да отбележим, че нарастването на разходите за периода се ускорява както в общинските, така и в държавните болници, като за 2021 г. разходите за възнаграждения са се увеличили с 32% в държавните и 37% в общинските лечебни заведения спрямо предходната година.

Разходите за суровини, материали и външни услуги на държавните и общинските болници достигат 1.2 млрд. лв. през 2021 г., като 71% са в болниците с преобладаващо държавна собственост. В тези разходи се включват, освен типичните разходи за електроенергия, вода, консумативи, и специфичните за лечебните заведения разходи за лекарства, медицински консумативи и изделия, импланти, храна и други.

Системи на българска фирма ще унищожават опасните отпадъци на всички големи болници в САЩ

Системи на българска фирма ще унищожават опасните отпадъци на всички големи болници в САЩ

Технологията на старозагорската "Елфи Тех" произвежда т.нар гориво на бъдещето и не отделя вредни емисии

За периода 2015-2021 г. тези разходи нарастват с близо 500 млн. лв., което е увеличение с почти 75 на сто. С по-висок процент растат тези на болниците с преобладаващо общинска собственост - над 100%, докато в болниците с преобладаващо държавна собственост ръстът е малко над 60 на сто. Като цяло разходите за лекарства растат с по-висока скорост от останалите разходи на лечебните заведения, отбелязват от ИПИ.

Разходите за амортизация и обезценка нарастват от 82 млн. лв. през 2015 г. до 136 млн. лв. през 2021 година (65%), като над 80% през 2021 г. от тях са в болниците с преобладаващо държавна собственост. Докато тези разходи в държавните болниците се увеличават близо двойно за същия период, в общинските болници се наблюдава спад (с 1%). Това означава, че машините и оборудването, което използват общинските болници, или по-слабо и рядко се обновява, или е вече амортизирано (остаряло). Като цяло оборудването на големите държавни болници по-лесно се обновява по различни проекти, включително и такива, финансирани с европейски средства.

В кои болници лечението на пациент е най-скъпо?

В кои болници лечението на пациент е най-скъпо?

Средният разход за пациент, преминал през болница, е 2247 лева.