Първата софтуерна компания на Българска Фондова Борса "Бианор Холдинг" АД планира извънредно общо събрание на акционерите (ОСА) на 18 септември 2023 г., което има за цел да приеме серия от мерки, които да подкрепят стратегията за развитие на групата, като повишат управленския потенциал на компанията и ликвидността на акциите, съобщиха от дружеството.

Извънредното ОСА ще гласува разпределяне на част от неразпределената печалба на Дружеството от минали години под формата на непаричен дивидент в акции (увеличение на капитала със собствени средства) на настоящите си акционери, посредством издаването на 5 729 595 (пет милиона седемстотин двадесет и девет хиляди петстотин деветдесет и пет) нови акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка, като за всяка съществуваща акция се получават 5 (пет) нови. Тази мярка дава началото на серия от действия насочени към стимулиране на търговията с акции и повишаване на ликвидността.

Извънредното ОСА ще гласува и разширение на Съвета на директорите (СД) с трима нови члена: Неделчо Неделчев, Спартак Кабакчиев и Християн Македонски. Очаква се техният управленски опит да допринесе за по-нататъшното развитие на бизнеса.

Българският софтуерен пазар се консолидира: "Бианор Холдинг" придобива ITIDO и Databreathe

Софтуерният пазар у нас се консолидира: Български холдинг придобива бизнеса на двама от конкурентите си

Двете компании ще оперират до голяма степен като независими дъщерни компании в холдинга

Неделчо Неделчев има 28-годишен опит в сферата на търговското и инвестиционното банкиране и управлението на активи. Към момента той е председател на съвета на директорите и главен изпълнителен директор на Общинска банка. През годините е бил член на надзорния съвет, а по-късно и главен изпълнителен директор на Първа Инвестиционна Банка. Бил е и управител на Първа финансово брокерска къща. В периода септември 2003 г. - септември 2005 г. Неделчев е заместник-министър на транспорта и съобщенията с ресори "Телекомуникации" и "Информационно общество". Бил е и председател и заместник-председател на Борда на директорите на БТК (2003 г. - 2005 г.).

Спартак Кабакчиев е оперативен директор на "Бианор Холдинг" АД. Той има над 20-годишен опит в областта на бизнес администрацията и стратегическото управление и партньорствата. Кабакчиев е сред основателите на Cloudpipes, придобита от Quickbase през 2019 г. и Melon, придобита от Kin+Carta през 2022 г. До януари 2023 г. Кабакчиев заема позицията директор стратегически партньорства в Quickbase. Преди това той е бил мениджър бизнес развитие за Microsoft Western Europe HQ. Кабакчиев е ръководил и бизнес развитието на Flipps Media, дъщерно дружество на Бианор Холдинг, при стъпването на компанията на американския пазар и привличането на инвестиции от Силициевата долина.

Християн Македонски е съосновател и управител на една от новопридобитите компании в групата на Бианор - ITIDO Technologies. Основният му фокус е бизнес развитието и стратегическото управление на компании и екипи. В професионалната му биография се включват създаването на няколко продуктови софтуерни компании в Швейцария и Великобритания. Македонски е активен член на БАСКОМ (Българска Асоциация на Софтуерните Компании), където работи целенасочено за развитието на ИТ екосистемата в страната.

Печалбата на Бианор Холдинг АД към второто тримесечие на 2015г. е 33 хил. лв.

По-рано тази година, Бианор придоби две нови дружества, ITIDO и Databreathe, и реализира успешно увеличение на капитала чрез първично публично предлагане на акции на БФБ. Мениджмънтът на дружеството е заявил интерес към осъществяване на нови придобивания в рамките на тази и следващата година.

"Бианор Холдинг" АД обединява и ръководи група от високо-технологични компании предлагащи специфични ИТ услуги. Дружествата в групата разработват специализирани софтуерни решения за водещи корпорации и стартиращи бизнеси в Европа и Северна Америка. Клиентското портфолио е разнообразно, като обхваща компании от отбранителната, телекомуникационната, технологичната, медийната и обществения сектор.