По аналогия на статистиката на населението, бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията - от тяхното раждане през оцеляването и развитието до смъртта им.

По-конкретно, бизнес демографията представя данни за броя активни предприятия, броя новородени предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, броя умрели предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях към определен момент.

НСИ представя информация от изследването на демографските събития на предприятията в България за 2016 г. и проследява динамиката им за петгодишен период.

Обект на наблюдението са предприятията, класифицирани по секторите на Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008), без група 64.2 (Дейност на холдингови дружества), дефинирани в Регламент (ЕО) на ЕП и на Съвета № 295/2008 за структурната бизнес статистика. През 2016 г. в България са действали 347 962 активни предприятия, което е с 2.6% повече в сравнение с предходната 2015 година.

Снимка 371145

Източник: НСИ

Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период (2012 - 2016 г.) имат активните предприятия с нула наети лица. През 2016 г. техният брой е 169 625 и съставлява 48.7% от всички активни предприятия.

В следващата група "1-4 наети" попадат 127 187 предприятия, или 36.6% от общия брой за 2016 година. Най-нисък е делът на предприятията в групата "5-9 наети лица". Средно за периода той е 7.3%, а в групата "10 и повече наети лица" средно за разглеждания петгодишен период попадат 7.9% от активните предприятия.

Броят на заетите лица в групата "10 и повече наети лица" съставлява 69.4% от заетите в периода 2012 - 2016 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 7.9% от общия брой активни предприятия. И обратно - срещу големия брой активни предприятия в групата с нула наети лица - 45.7%, стои малък брой заети лица - 6.5% от общия брой на заетите лица в страната.

Снимка 371146

Източник: НСИ

От общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката 12.5% са новородени през 2016 година. За последните пет години средногодишно са се раждали 12.2% от броя на активните през периода предприятия.

Снимка 371147

Източник: НСИ

За периода 2012 - 2016 г. най-висок относителен дял имат новородените предприятия в сектор G - "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети", като средно за петгодишния период този дял е 43.5%.

Същевременно най-нисък е делът на новородените предприятия в сектор B - "Добивна промишленост" - едва 0.1% средно за периода. Тази тенденция се запазва и през 2016 година. Като цяло структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през разглеждания петгодишен период.

През наблюдавания период от 2012 до 2016 г. най-голям е броят на новородените предприятия, които не са наемали работна ръка. В групата "0 наети" през 2016 г. попадат 29 635 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети - 12 291. През същата година новородените предприятия с 10 и повече наети лица са само 558.

Снимка 371148

Източник: НСИ

От всички родени през 2015 г. предприятия 81.1% оцеляват една година по-късно, като в групата с "10 и повече наети" този относителен дял е 91.5%.

Снимка 371149

Източник: НСИ

През 2015 г. новородените предприятия са 40 358, като от тях 32 745 са преживели успешно 2016 година. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор H - "Транспорт, складиране и пощи" - 89.1%, а най-нисък - в сектор D - "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 58.7%.

От 2011 г., с отдалечаване от годината на раждане, се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите предприятия и за четирите групи предприятия според броя на наетите в тях.

Снимка 371150

Източник: НСИ

Делът на предприятията, родени през 2011 г. и все още активни пет години по-късно - през 2016 г., е 4.7%.

Най-жизнеспособни са предприятията от сектор D - "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", където делът на единиците, оцелели през петгодишния период е 13.2%.

Стойността на този показател е най-ниска за предприятията от сектор B - "Добивна промишленост" - 2.9%.

Снимка 371151

Източник: НСИ

Общият брой на заетите лица в родените през 2015 г. и оцелели през 2016 г. предприятия за разглежданите тринадесет сектора на КИД - 2008 е 86 493 души.

В три сектора са концентрирани 60.8% от всички заети: G - "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети" - 30.8%, C - "Преработваща промишленост" - 17.9%, и I - "Хотелиерство и ресторантьорство" - 12.0%.

През 2016 г. разпределението на заетостта в тези предприятия е следното: група "1-4 наети" - 38.7%; група "0 наети" - 31.3%; група "10 и повече наети" - 20.2%; група "5-9 наети" - 9.7%.

Снимка 371152

Източник: НСИ

Данните за умрелите предприятия през 2015 г. са предварителни, което се дължи на специфичната методология за определянето им. През 2015 г. са умрели 34 853 предприятия, или 10.0% от броя на активните предприятия през същата година, в резултат на което работните си места са загубили 2.7% от заетите през годината.

През разглежданата 2015 г. 43.4% от умрелите предприятия са класифицирани в сектор G - "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети".

Най-жизнеспособни са предприятията от сектори B - "Добивна промишленост", Е - "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване", и D - "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", като при тях умрелите предприятия са под 1%.

Снимка 371157

Източник: НСИ