По предварителни данни на Националния статистически институт през третото тримесечие на 2015 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват със 7.4% спрямо третото тримесечие на 2014 година.

Увеличението в индустрията е с 8.0%, в услугите – със 7.9%, и в строителството - с 6.5%. 

По икономически дейности през третото тримесечие на 2015 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Административни и спомагателни дейности” - с 20%, „Култура, спорт и развлечения” - с 15.7%, и „Професионални дейности и научни изследвания” - с 10.8%. Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономически сектор „Държавно управление” - с 1.7%.

В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение за един отработен час през третото тримесечие на 2015 г. се увеличават със 7.6% спрямо третото тримесечие на 2014 г., а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - със 7.1%. По икономически дейности изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 1.4% за „Държавно управление ” до 20.7% за „Административни и спомагателни дейности”.