През януари 2007 г. общият показател на "доверие на потребителите" се покачва с 1.8 пункта, което се дължи изцяло на повишеното доверие при градското население, съобщават от НСИ.

При селското население обаче анкетата регистрира влошаване по всички въпроси свързани с финансовото състояние на домакинствата, инфлацията и безработицата, в резултат на което показателят на доверие за тази категория лица пада с 1.2 пункта.

Според оценките на потребителите, дадени през януари, общата икономическа ситуация в страната се развива благоприятно, а и очакванията им за следващите 12 месеца са в тази посока, като по-голям оптимизъм е регистриран при градското население.

През януари потребителите от града са по-оптимистично настроени и по отношение на безработицата през следващите 12 месеца (7.5 пункта намаление на балансовия показател спрямо октомврийското равнище), докато селското население очаква увеличение на безработните в страната.

Същевременно мненията на потребителите относно настъпилите промени във финансовото състояние на домакинствата през последните 12 месеца, а така също и очакванията им за следващите 12 месеца са по-песимистични, като намалението на балансовите показатели спрямо октомврийското наблюдение е съответно с 3.1 и 1.9 пункта.

В сравнение с изразените мнения три месеца по-рано потребителите считат, че има значително увеличение на цените (плюс 13.9 пункта увеличение на баланса), като се запазва и оформилата се от пролетта на 2006 г. тенденция на високи инфлационни очаквания за следващите 12 месеца.

През януари 2007 г. обобщеният баланс на мненията за настоящото състояние на бюджета на домакинствата, също се влошава (с 1.5 пункта спрямо октомври) като намаление на баланса на семейните финанси се констатира както при селското, така и при градското население.

Последната анкета отчита по-неблагоприятна обща оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупки на предмети с дълготрайна употреба, има и леко понижение на стойността на балансовия показател относно намеренията за такива покупки през следващите 12 месеца.

Понижени са и очаквания на потребителите по отношение на спестяванията през следващите 12 месеца, както и стойностите на балансовите показатели свързани с планираните "разходи за подобрения в дома през следващите 12 месеца" и "намеренията за покупка на кола" през следващите 2 години.