Консолидирания бюджет или както е прието да се нарича Консоилидираната фискална програма (КФП) отчете резултати за полугодието на 2020 г., които може да се каже, че са по-добри от очакваните в условия на криза, а тези които са само за юни, следват тенденциите за отминалите шест месеца.

Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма (КФП) към юни 2020 г. са в размер на 21 430,8 млн. лв., което представлява 48,3% от заложеното за 2020 г. Съпоставени със същия период на предходната година, те намаляват номинално с 855,1 млн. лв. или с 3,83%, което не е чак толкова много на фона на настоящата икономическа ситуация.

При данъчните и неданъчните приходи се наблюдава спад с 1 274,1 млн. лв. (6,0%), а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 419,1 млн. лв. (36,4%), сравнени с края на юни 2019 г. Приходите се забавят в следствие на негативните ефекти върху постъпленията при всички основни данъци от кризата, породена от разрастването на пандемията с COVID-19.

Икономическите мерки срещу пандемията: какви са и какви можеха да бъдат

Икономическите мерки срещу пандемията: какви са и какви можеха да бъдат

Всяка политика оказва последици в реалния живот, но те може да не са такива, каквито ни се иска

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 17 056,9 млн. лв., което представлява 48,9 % от разчетените за годината. Данъчните приходи формират 79,6% от общите постъпления по КФП за периода. Приходите в частта на преките данъци възлизат на 3 169,6 млн. лв., което представлява 48,2% от разчета за 2020 г. Приходите от косвени данъци са в размер на 7 879,9 млн. лв., което представлява 48,3% от предвидените в ЗДБРБ за 2020 г.

Постъпленията от други данъци (включват други данъци по ЗКПО, имуществени и др. данъци) са в размер на 694,1 млн. лв., което представлява 57,4% от годишния разчет. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са в размер на 5 313,4 млн. лв. или 49,2% от разчета за 2020 г. Неданъчните приходи са в размер на 2 803,7 млн. лв., което представлява 41,3 % от годишните разчети. Приходите от помощи и дарения към юни 2020 г. са в размер на 1 570,2 млн. лева.

Разходите по (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2020 г. възлизат на 19 818,1 млн. лв., което е 41,4% от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към юни 2019 г. бяха в размер на 19 062,5 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, се дължи основно на по-високия размер на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), на разходите за персонал и други.

Правителството направи първата правилна мярка до момента: понижаването на данъците

Правителството направи първата правилна мярка до момента: понижаването на данъците

Реториката на финансовото министерство обаче може да изиграе лоша шега на икономиката

Нелихвените разходи са в размер на 18 766,1 млн. лв., което представлява 41,2% от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на 17 371,3 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 1 380,4 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 14,5 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 363,4 млн. лв. (50,1% от планираните за 2020 г.).

Частта от вноската на Република България в общия бюджет на ЕС, изплатена към 30.06.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 688,6 млн. лева.

Като цяло КФП за шестте месеца на 2020-а КФП е на излишък от 1 612,7 млн. лева, а само за юни има излишък от близо 300 млн. лева. Изминалите шест месеца показват, че по КФП правителството ту е на месечен дефицит, ту на излишък, което се определя почти изцяло от националните плащания по европейски програми и последващите траншове от ЕС, които получаваме за да покрием напълно или частично направените от държавата разходи по тези програми. За момента няма някакъв съществен национален разход по мярка за борба с икономическата криза, която да повлияе видимо на бюджетното салдо, а излишъкът по КФП намалява в сравнение с 2019 г. само заради по-ниските данъчни приходи.

Всичко това се вижда от данните за изпълнение на Държавния бюджет, който е съставна част от КФП. Общият размер на приходите, помощите и даренията по държавния бюджет към юни 2020 г. е 12 159,5 млн. лв., което представлява 46,7% изпълнение на разчетите за 2020 година.

Как държавата простреля пазара на труда в България

Как държавата простреля пазара на труда в България

Негативите от политиките тепърва предстои да се видят

Размерът на данъчните постъпления към юни 2020 г. е 11 153,5 млн. лв., което представлява 48,4% изпълнение на годишните разчети. В сравнение със същия период на 2019 г. постъпленията в групата намаляват с 818,4 млн. лв. (6,8%). Приходите в групата на преките данъци са в размер на 3 161,8 млн. лв. или 48,2% от планираните за годината, като съпоставени със същия период на предходната година намаляват със 161,2 млн. лв. (4,9%). И тук трябва да кажем, че това намаление щеше да е по-голямо, ако не бе доброто представяне на данъците върху доходите на граждани на трудов договор.

Приходите от корпоративни данъци към юни 2020 г. са в размер на 1 089,5 млн. лв. или 43,8% от годишния план. Спрямо първите шест месеца на предходната година постъпленията намаляват с 249,9 млн. лв. (18,7%). Изоставането в изпълнението при тази група данъци е основно при корпоративния данък от нефинансови предприятия, които намаляват с 21,1% на годишна база. Приходите от данъци върху доходите на физически лица са в размер на 2 072,3 млн. лв. или 50,9 % от заложените в разчета за годината. Тези приходи са с 88,7 млн. лв. повече (4,5 %), спрямо същия период на предходната година.

По трудови правоотношения приходите от данъка към юни 2020 г. са 1 684,1 млн. лв., 49,9 % от годишните разчети. Тези приходи са със 113,3 млн. лв. повече (7,2%), в сравнение със същия период на предходната година. По извънтрудови правоотношения (свободни професии, граждански договори и др.) приходите от данъка към юни 2020 г. са в размер на 214,2 млн. лв., което е 57,7% от годишния разчет. За отчетния период на 2020 г. са постъпили с 27,2 млн. лв. по-малко приходи (11,3%) спрямо края на юни 2019 г. Оказва се, че във всякакви условия трудовите договори са по-изгодни както за гражданите, така и за държавата като цяло и дори в условия на криза са важен стабилизиращ фактор за бюджета.

Приходите от косвени данъци към юни 2020 г. са в размер на 7 879,9 млн. лв. или 48,3% от годишния разчет. Приходите от ДДС са в размер на 5 206,5 млн. лв., което представлява 48,9% от планираните за 2020 г. Съпоставено с края на юни 2019 г., приходите от ДДС намаляват с 342,5 млн. лв. (6,2%) поради намалената стопанска активност и влошените макроикономически показатели за потребление, внос, износ, вследствие от въведените ограничителни мерки, свързани с разпространението на COVID-19, както и спада на цената на суровия петрол.

Нетният размер на приходите от ДДС от внос към юни 2020 г. е 1 758,7 млн. лева., като спадат с 384,7 млн. лв. (17,9%), в сравнение със същия период на 2019 г. Влияние върху постъпленията от ДДС от внос оказват цената на суровия петрол, количествата на внасяните стоки за междинно потребление (черни, цветни метали и др.), курса на щатския долар спрямо еврото и други.

Сривът на петрола: вреда или възможност

Сривът на петрола: вреда или възможност

Ценовата динамика на суровината няма да се отрази еднозначно на организациите и потребителите по света

Постъпленията от ДДС при сделки в страната (нето) към юни 2020 г. възлизат на 3 447,8 млн. лв. и нарастват с 42,1 млн. лв. (1,2%) спрямо същия период на предходната година. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 30.06.2020 г. е в размер на 114,5 млн. лева.

Приходите от акцизи (нето) от внос, вътрешно производство и въведени в страната от други държави членки на ЕС акцизни стоки са в размер на 2 546,4 млн. лв., което е 46,7% от планираните със ЗДБРБ за 2020 г. Съпоставено със същия период на 2019 г. постъпленията намаляват с 302,7 млн. лв. (10,6%). Нетните постъпления от акциз са от следните основни стокови групи: тютюневи изделия (52,4%); горива (41,7%); алкохолни напитки и пиво (5,1%) и други акцизни стоки - електрическа енергия, въглища и кокс (0,8%).

Общият размер на разходите по държавния бюджет (вкл. трансферите за др. бюджети и вноската в бюджета на ЕС) към юни 2020 г. е 12 221,4 млн. лв. или 41,4% от предвидените за 2020 година.

Нелихвените разходи по държавния бюджет (без трансферите за др. бюджети) към юни 2020 г. са в размер на 4 830,2 млн. лв., което представлява 35,4% от годишния разчет. Съпоставени с данните към юни 2019 г., нелихвените разходи нарастват със 187,3 млн. лв. (4,0%). Разходите за персонал (заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски) са в общ размер на 2 775,4 млн. лв. или 48,0% от планираните за 2020 г. Разходите за издръжка (вкл. разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и платени данъци, такси и административни санкции) са в размер на 778,1 млн. лв. или 31,7% от планираните за годината.

Производството в България продължава да спада – какво означава това

Производството в България продължава да спада – какво означава това

То ще се задържи потиснато по-дълго, отколкото анализаторите очакват

Социалните разходи (вкл. разходите за стипендии) са в размер на 532,1 млн. лв. или 38,0% от предвидените за годината и са основно разходи за помощи по Закона за социално подпомагане, Закона за хората с увреждания, Закона за семейните помощи за деца и др. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 4,5 млн. лв.

Разходите за субсидии са в размер на 503,7 млн. лв. или 46,6% от планираните за годината. От тях 87,5 млн. лв. са субсидиите за "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД; 78,3 млн. лв. са субсидиите за Национална компания "Железопътна инфраструктура" и 28,0 млн. лв. (в т. ч. 8,4 млн. лв. са допълнителни субсидии по ПМС 114/28.05.2020 г.) за "Български пощи" ЕАД.

Към края на месец юни 2020 г. ДФ "Земеделие" e изплатил субсидии в общ размер на 134,3 млн. лв., от които 40,4 млн. лв. държавна помощ; 75,6 млн. лв. преходна национална помощ за тютюн; 15,7 млн. лв. преходна национална помощ за сектор "Животновъдство" и 2,5 млн. лв. средства за ДДС по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко".

Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) по държавния бюджет възлизат на 236,5 млн. лева.

Лихвените плащания по държавния бюджет към 30.06.2020 г. са в общ размер на 344,2 млн. лв. или 49,8% от предвидените в годишните разчети. Разходите за лихви по външни заеми са в размер на 279,0 млн. лв., в т.ч. 264,7 млн. лв. по централния бюджет. Разходите за лихви по Държавни инвестиционни заеми, управлявани от министерства и ведомства са в размер на 14,3 млн. лв. (от които 1,7 млн. лв. са по заемите с краен бенефициент търговско дружество).

Какво се случи в икономиката през първите шест месеца и какво ни чака през следващите

Какво се случи в икономиката през първите шест месеца и какво ни чака през следващите

Забравете V-образното възстановяване. Картинката не е толкова розова, колкото ни се представя

През отчетния период не са използвани средства, предвидени за покриване на риска от активиране на държавни гаранции.

Бюджетното салдо по държавния бюджет към 30.06.2020 г. е отрицателно в размер на 62,0 млн. лева. Този дефицит е намален в сравнение с отчетения за май с 264.6 млн. лева и явно се дължи традиционните за този период по-големи постъпления от корпоративен данък. Трябва да се подчертае, че настоящия добър баланс за бюджетите на страната се поддържа най-вече от два фактора. На първо място това е традиционната вече слаба до края на октомври усвояемост на капиталовите разходи. За тях за 2020-а са заложени 2.88 млрд. лева, а до момента са усвоени 236.5 млн. лева. Втората причина е явното въздържане от страна на правителството да прави съществени бюджетни разходи за мерки за преодоляване на икономическата криза, които не са покрити с настоящи ил обещани средства от ЕС. По принцип подобна молитика гарантира бюджетна стабилност в едногодишен и дори в двугодишен план, но стимулиращите за икономиката ефекти от нея са равни на нула.

Движение на бюджетното салдо по КФП и по Държавния бюджет

Бюджeтнo caлдo

KФΠ

Paзлиĸa

Дъpжaвeн бюджeт

Paзлиĸa

Янyapи 2020

+878.6

-

+477,9

-

Фeвpyapи 2020

+1480,2

+601,6

+411,9

-66

Mapт 2020

+1426,5

-53,7

+155,8

-256.1

Aпpил 2020

+1631,5

+205

+115,9

-39.9

Maй 2020

+1313,2

-318,3

-326,6

-442.5

Юни 2020

+1612,7

+299,5

-62.0

+264.6