За да се върне жилищният пазар отново към равновесие, при условие че доходите останат без промяна, е необходим спад в цените на жилищата в София от 47%. Ако пък цените на жилищата останат фиксирани и целия преход към равновесен пазар се осъществи само чрез увеличение на доходите, то те трябва да нараснат с цели 89%.

Ако погледнем исторически отчетените темпове на нарастване на доходите на домакинствата в София през последните пет години, такава корекция би отнела близо десетилетие, в което доходите ще трябва да се увеличават, в условията на статични цени на жилищата.

Това са част от изводите е ежегодния доклад за достъпността на жилищата в България на "УниКредит Булбанк".

Последните данни сочат за значителна степен, в която делът на надценените локации е 94% и превишава този на подценените локации (6%). Освен това делът на локациите, които са надценени с повече от 30% (или така наречените значително надценени локации) достига 61% от общо локациите през настоящата година.

Бумът на недвижимите имоти, който направи много хора богаташи, свърши

Бумът на недвижимите имоти, който направи много хора богаташи, свърши

Жилищните пазари по цял свят се колебаят между по-високи разходи за заеми и недостиг на жилища

Все пак степента на прегряване на пазара през 2023 г. е далеч от стойностите отчетени по време на най-високата точка на балона с цените на жилищата през 2008 г. С други думи - делът на значително надценените локации (тези надценени с повече от 30%) е (61%) през третото тримесечие на 2023 г., спрямо 92% от общо локациите в София през третото тримесечие на 2008 г.

Снимка 644173

Източник: УниКредит Булбанк

В голям брой квартали в София е налице балон с цените на жилищата

"Данните за цени продава с източник Имот.бг сочат за успокояване в ръста на цените на жилищата през 2023 г. спрямо година по-рано. Делът на кварталите със спад в цените през третото тримесечие на 2023 г. нараства до 8% от общия брой, спрямо 3% през третото тримесечие на 2022 г. Цели 80% от кварталите в София отчитат ръст между 0 и 20% през 2023 г., докато през 2022 г. делът на кварталите в тази група е наполовина по-малък - 39%. Ръст по-голям от 20% е отчетен в едва 11% от кварталите (локациите, които могат да бъдат наблюдавани самостоятелно) в София през 2023 г., докато година по-рано в тази група са били повече от половината (или цели 57%) от кварталите в София", пише в анализа на банката.

Тази година делът на кварталите с двуцифрено съотношение доходи спрямо цени достига 35% от всички квартали в София (крайно недостъпни според доклада). Това е увеличение на годишна база, когато делът на кварталите с двуцифрено съотношение цена спрямо доход е 31%. От този резултат могат да се направят изводи, че има значителен дял локации с прекалено надценени жилища през 2023 г., защото в периода 2013 г. - 2015 г., когато цените в София са близки до равновесните, делът на локациите с двуцифрено съотношение цена спрямо доход остава близък до нулата.

Пазарът на имоти в София се плъзга по надолнище

Пазарът на имоти в София се плъзга по надолнище

Сделките намаляват както на годишна, така и на тримесечна база

Нужни са значителни корекции

В най-високата точка на балона с цените на недвижимите имоти през третото тримесечие на 2008 г., за да се върне отново към равновесие цените е трябвало да спаднат с 57%, докато в същото време доходите останат без промяна. Същия резултат можеше да се достигне, ако доходите се бяха увеличили с 133%, докато цените на жилищата останат без промяна. След като балона достигна най-високата си точка през 2008 г. пазара отново се върна към равновесие. Това отне 5 години и се случи в резултат на комбинацията от 30% спад в цените на средното жилище и 55% ръст в дохода на средното домакинство. През 2013 г. беше отчетена стойност на съотношението цена на жилища спрямо доход на домакинствата в София от 6,3 пъти, тоест само една идея над нивото отговарящо на равновесен пазар.

Нараства броят на домакинствата изключени от пазара на жилища

През 2022 г. домакинство със средни доходи е трябвало да спестява брутния си доход в продължение на 6,7 г., за да си купи средно за страната жилище от 81 кв. м. Това е умерено по размер влошаване спрямо 2021 г., когато средната за българската икономика стойност на съотношението цена на жилища спрямо доходи на домакинствата е било 6,1 пъти, за средно жилище с големина от 73.5 кв. м.

Смущаващо високи различия между големите и средните градове

Разликите в достъпността на жилищата между големите и средните градове остават значителни за 2022 г., без да има голяма промяна спрямо една година по-рано. Най-недостъпни са жилищата в София, където под 10% от домакинства с най-високи доходи могат да си позволят жилище през 2022 г.

Във втория и третия най-големи градове от страната - Пловдив и Варна - жилищата са достъпни за едва 10% от домакинствата. Бургас отбелязва резултат близък до средния за страната, където жилищата са достъпни за 30% от домакинствата. Бургас е градът с най-малко влошаване на показателя за достъпност през 2022 г. спрямо 2021 г. в групата на шестте най-големи градове в страната, за които НСИ публикува данни.

Във групата на средно големите градове, подобряване на метриката за достъпност през 2022 г. в сравнение с 2021 г. се отчита в Пазарджик. В същото време влошаване на достъпността на жилищата се наблюдава в Добрич и Благоевград, докато в останалите шест града стойностите отчетени през 2022 г. са без голяма промяна спрямо тези през 2021 г.

В петте града Плевен, Перник, Шумен, Велико Търново и Добрич - жилищата са достъпни за петдесетте процента от домакинства с най-високи доходи. В останалите четири града от тази група (Сливен, Пазарджик, Хасково и Благоевград) жилищата са достъпни за 40% от домакинствата през 2022 г.

В сравнение с Европа

Ръст на цените от над 100% за период от седем години е отчетен в най-големите градове на много европейски страни - Унгария, Чехия, Нидерландия, Португалия, както и в прибалтийските икономики. Стойности между 70% и 100% са отчетени в някои от най-големите градове в Словакия, Словения, но също така в Австрия и Германия. На този фон, ръстът отчетен в София (94%) също изглежда значителен, въпреки че ниското стартово ниво на цените на жилищата в българската столица през 2015 г., може да се разглежда като смекчаващ фактор.

На международния пазар

Снимка 644174

Последните налични данни за 2022 г. сочат, че достъпността на жилищата в София (от 11,4 пъти) е близка до тази в най-големите градове на Канада - Торонто, Австралия - Мелбърн, втория най-голям град на САЩ - Лос Анджелис все страни с далеч по-високи доходи от тези в България, както и във втората и третата група най-големи градове в Китай, където доходите са близки до тези у нас.