Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София-град, иска обявяване на недействителност на сделки за над 18 милиона лева, съобщи Дарик Радио.

За да избегнат плащането на задълженията към бюджета някои длъжници се освобождават от активите си и вече нямат имущество, от което да бъдат събрани дължимите данъци и осигуровки. Това показват проверки на непогасените изпълнителни дела, които са извършени от служители на ТД на НАП, се посочва в съобщението.

Често тези сделки са извършвани между свързани лица или дадените активи значително надхвърлят по стойност получените в замяна. Установени са случаи, при които след започване на ревизия длъжникът се освобождава от активите, като ги прехвърля на роднини, използва ги за апортни вноски или си ги купува като физическо лице на много по-ниска цена от пазарната.

В тези случаи законодателят е предвидил възможност за обявяване на договорите за недействителни по отношение на държавата, се отбелязва в съобщението. До момента са образувани осем съдебни производства, като общата стойност на сделките, за които се иска обявяване на недействителност, е 18 242 265 лева, се посочва в съобщението.

През тази година публичните изпълнители в София град са предприели действия за налагане и на други принудителни административни мерки спрямо длъжниците. Изготвени са 87 сигнала до прокуратурата за търсене на наказателна отговорност от лицата, които не са уведомили съда за изпадане в свръхзадлъжнялост и неплатежоспособност.

За длъжниците, спрямо които са приложени всички законови мерки, но задължението не може за бъде събрано, са инициирани производства по несъстоятелност. За 59 такива длъжници е уведомена дирекцията "Търговска несъстоятелност" при АДВ.

Изпратени са 106 предложения за отнемане на международните паспорти или неиздаването на такива документи на длъжници и членове на управителни и контролни органи на дружества със задължения в големи размери. За 104 длъжници са уведомени органите, издаващи лицензи и разрешения за определени дейности, с цел отнемане на издадените разрешения и неиздаване на разрешения до погасяването или обезпечаването на задълженията, допълват от ТД на НАП.