В пет от областите в България над ¼ от заетите работят в индустрията, а средните заплати там варират в границата между около 870 и 1340 лева на месец. Най-голям е делът на заетите в сектора в Габрово - 35%, а между 25 и 30% е делът на работещите в него в София-област, Смолян, Ловеч и Стара Загора. От друга страна под 10 на сто от работещите в столицата и във Варна са в индустрията, следвани от Бургас, Видин и Враца.

Това показва годишното издание на изследването "Регионални профили: показатели за развитие - 2019", изготвян от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Що се отнася до възнагражденията в сектора, може да се каже, че най-високи са те в София и в София-област, съответно 1368 лева и 1338 лева на месец. Над 1100 са средните заплати в индустрията във Варна, Бургас, и Габрово, а над 1000 лева са тези в Шумен, Перник и Стара Загора.

От друга страна най-ниско е средното възнаграждение в Благоевград - 686 лева. В същото време в тази област заетите в индустрията имат значителен дял - над 20 на сто. Другите две области, които остават в долната граница по този показател, са Видин и Силистра.

Снимка 464225

Що се отнася до това какво произвежда индустрията и кои от тези групи стоки са с най-голям дял за износа, на първо място са групите електрически съоръжения, горива, мед, машини, зърнени храни, лекарства, автомобилни части, пластмасови изделия, облекла, стомана и други.

5-те групи стоки, чийто експорт е нараснал с над 300% за десетилетие

Изследването показва, че за последните 10 години износът на 5 основни групи стоки е отчел ръст от над 300%, а този на други две групи се е свил. Най-значителен е скотът на експорта на категория "Превозни средства" - близо 500% за периода между 2008 и 2018 година. Така за последната от тези години той възлиза на близо 870 милиона лева.

С 392% се е увеличил експортът на спортни стоки и играчки за разглеждания период, а с 330% този на руда и концентрати. Ръст от 310% и 300% има на износа на животински и растителни мазнини и на изделия от каучук и гума. Последните групи стоки обаче имат относително малка стойност към общия износ - под 600 милиона лева.

Може да се отбележи, че категорията стоки с най-голяма стойност на износа също отчита значително нарастване за разглежданото десетилетие. Експортът на електрически съоръжения се е увеличил с 238% до 3,076 милиарда лева към 2018 година.

Снимка 464224

Все още големи различия в отделните области

От ИПИ отчитат, че за периода между 2017 и 2019 година на фона на ръст на брутния вътрешен продукт (БВП) над 3% за трите години, положително развитие има и във всички области в страната. От тях най-сериозен ръст на произведената продукция на човек от населението има в София и Перник, като столицата остава и най-богатата област с БВП на човек от населението в размер на 30 295 лв. (2017 година). След нея е Стара Загора със 17 550 лева, а на трето място е област София с 15 527 лева.

"Останалите области с БВП на човек от населението между 10 и 15 хил. лв., са Варна, Бургас, Пловдив, Русе, както и областите с посилно изразен индустриален профил - Габрово и Враца. На дъното са Силистра (6687 лева) и Сливен (7046 лева), а малко над тях са Видин и Кърджали с БВП на човек от населението под 7,5 хил. лв. Областите на дъното изостават два пъти спрямо по-големите центрове и над четири пъти от столицата", се казва в изследването.

Що се отнася до пазара на труда към 2018 година, различията в отделните области са осезаеми. Коефициентът на заетост на хората между 15 и 64 години варира от над 75% в столицата София до около 52% в Монтана, или близо 25 процентни пункта разлика в коефициента на заетост в страната.

"Именно по отношение на заетостта се вижда по-ясно и изоставането на Северозападния регион, като Видин и Враца също регистрират коефициент на заетост под 60%, а в региона е и най-голямото струпване на малки обезлюдяващи се общини с твърде високи нива на безработица (над 25% по данни на Агенция по заетостта). Другите области с повече проблеми на пазара на труда имат и влошена структура на работната сила - Разград, Кърджали, Търговище, Сливен и Силистра са с над 30% дял на населението (25-64 г.) с основно и по-ниско образование", се посочва още в документа.

Значителна е разликата и при инвестициите. Половината от преките чуждестранни инвестиции с натрупване до 2017 година са насочени към столицата - 12,3 милиарда евро. Областите Бургас, Варна и Пловдив са другите големи центрове с по 1,9 милиарда евро чужди инвестиции с натрупване, следвани от Стара Загора с 900 милиона евро.