Според предварителните данни на Националния статистически институт Брутния вътрешен продукт на България за 2017 година достига номинален стойностен обем от 98 631 млн. лева. БВП, получен като сума от тримесечни данни, нараства в реално изражение с 3.6% спрямо 2016 година.

Припомняме, че коригираните данни за предходната 2016 година отчетоха растеж на българската икономика от 3,9% (при предварителни данни 3,4%) и стойностен обем на произведените стоки и слуги 94,1 млрд. лева. Твърде е възможно крайните коригирани данни за растежа на БВП през 2017 година да достигнат и надхвърли обещаните от финансовия министър Горанов знакови 100 милиарда лева.

Преизчислен в щатски долари при средно годишен валутен курс от 1.73478 лв. за щатски долар, БВП възлиза на 56 855 млн. долара. На човек от населението се падат 13 884 лв. от обема на показателя, или 8 004 долара. Преизчислен в евро, БВП е съответно 50 429 млн. евро, като на човек от населението се падат 7 099 евро.

Брутната добавена стойност възлиза на 85 413 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 3.7% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2016 година.

Индустриалният сектор създава 28.3% от добавената стойност на икономиката, което запазва дела му в сравнение с 2016 година. Секторът на услугите създава 67.4%, а аграрният сектор - 4.3% от добавената стойност, при съответно 67.0 и 4.7% през 2016 година.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. брутният вътрешен продукт възлиза на 27 427 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 14 023 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 982 евро. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.5% на БВП през четвъртото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.7% спрямо третото тримесечие на 2017 година, сочат предварителните данни на НСИ.

През четвъртото тримесечие спрямо същия период на предходната година относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 0.4 процентни пункта до 3%. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 2.1 процентен пункт до 26.3%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до 70.7% при 72.4% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление през четвъртото тримесечие на 2017 г. се изразходват 82.3% от произведения БВП. Инвестициите (бруто образуване в основен капитал) формират 20.3% от произведения БВП.

По отношение на компонентите на крайното използване принос за реалното увеличаване на БВП има нарастването на индивидуалното потребление - с 3.6%, и на колективното - с 1.7%. Бруто образуването на основен капитал нараства с 4.5%.

Вносът и износът на стоки и услуги отбелязват ръст съответно с 8.3 и 2% спрямо съответното тримесечие на предходната година. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.